WELK REDELIJK LINKS ?

March 3, 2010 at 11:56 am 2 comments

 

ACW VOOR LINKS VEEL BELANGRIJKER
DAN ‘GROEN’ 

door Jan-Pieter Everaerts

 De januari-editie van het bij SPa aanleunende maandblad Sampol besloot met een tekst van Marc Heughebaert: “Groen als linkse kracht in het rechtse Vlaanderen.”

 Heughebaert is niet de eerste de beste: hij is redactielid van het kwartaalblad Oikos en voormalig directeur van de Agalev-studiedienst. Geen bleuke.

Toch maakt hij de fout die ze bv. bij De Morgen ook steeds maken: ook Heughebaert herleidt links in “Vlaanderen” tot SPA + Groen. Over de ACW-vleugel van CD&V geen woord. In zijn tabellen rangschikt Heughebaert de volledige CD&V bij (centrum)rechts. Tja, zo is het makkelijk je tot kampioen van links uitroepen, als je je een belangrijke concurrent doodzwijgt. Een concurrent die bijna dubbel zo groot is. Zowat de helft van de CD&V-verkozenen behoren min of meer tot de ACW-vleugel, in stemmenpercentage zo’n 11 %. Een ACW-ster die we deze tekst lieten lezen, antwoordde: “Meer dan de helft van de CD&V-verkozenen zijn centrum-links (en dat hoeven niet eens allemaal ACWers te zijn !)”. 

 Als De Morgen en Groen het ACW niet willen meetellen, dan moeten we als wakkere burgers dit soort politieke spelletjes steeds weer doorprikken en dat om meerdere redenen:

 1) Een verkeerde optelsom geeft een vertekend beeld van de realiteit. “Vlaanderen” is niet zo superrechts zoals Heughebaert ons wil doen geloven. Met de ACW-vleugel erbij zitten we al aan zo’n één derde van de kiezers én indien “links” er zou in slagen om de vanwege de vreemdelingenvrees naar extreem-rechts gevluchte arbeidersstemmen terug te halen, dan zou “Vlaanderen” politiek zelfs snel zijn evenwicht kunnen terugvinden. Maar door de manier waarop Groen en SPA ‘naief” met de massamigratie omgaan, zal links zich bij veel kiezers nog lang buiten spel zetten.

 2) De linkerzijde baseert zich in dit land veel beter op haar echte basis én die ligt bij de werkende mensen – de arbeiders en bedienden – en die worden tot nader order nog altijd het best vertegenwoordigd door de vakbonden.

 De vakbonden kunnen bogen op een lange traditie van sociale strijd waar een partij zoals Groen veel minder ervaring mee opdeed. Tussen haakjes: hoeveel mensen van Groen zouden het ‘Charter van Quaregnon’ nog kennen ?

 Mede omdat de kiezersbasis van Groen nogal  wat “beter gesitueerden” bevat – het milieu is een ‘probleem’ dat velen pas ontdekken als ze er financieel al wat beter voor zitten – is Groen voor links eigenlijk een niet echt betrouwbare partij. Herinneren we ons trouwens de kranten-uitspraken mid jaren 90 van Groen-boegbeeld Cas Vander Taelen dat Groen een liberale partij moest worden. En als er geen liberale stroming in Groen zou zijn, waarom werd dan zopas het niets betekenende liberale SLP van Geert Lambert binnengehaald ? En waarom worden de nieuwe linkse partijen en bewegingen in Europa en bij ons (Heughebaert vermeldt PVDA en SPA Rood) door de auteur in Sampol hooghartig afgedaan als “oud links” ? Waarom zou “oud” overigens slecht zijn ? Waarom wil Groen! altijd blind “progressief” zijn ? Zou Groen! niet net de meest revolutionair conservatieve partij van allen moeten zijn ? Hebben ze bij Groen dan nog niet door dat er in de geschiedenis niet zozeer “vooruitgang” is, maar vooral veel “gang”, veel drukte ?

 3) Er is ook het feit dat de ACW-vleugel die via CD&V effectief deelneemt aan de macht, effectief mee zorgt dat ons West-Europees Rijnlandmodel niet al te snel de Amerikaanse toer op gaat. ACW-ministers zoals een Steven Vanackere, nemen in de regering sleutelposities in en verdedigen ook de Belgische solidariteit.

 Conclusie ? Voor wie het goed meent met de linkse agenda van solidariteit, is de ACW-vleugel van CD&V tot nader order veel belangrijker dan Groen !

 Op ecologisch vlak is het wel weer een heel ander verhaal. Daar blijkt het CD&V-beton-beleid al te vaak een complete ramp. Daar zou Groen! dan ook het verschil moeten maken. Maar juist door een al te naieve benadering van de massamigratie en een compleet blind zijn voor de gevolgen van de toenemende bevolkingsdruk, werkt Groen! net ook daar de ecologische verwoestijning van dit land mee in de hand. Is dit Groen! van doen ?

(verschenen in De Groene Belg

mediadoc.diva@skynet.be)
 
 

 

Entry filed under: Ekonomie, links, Milieu, Politiek Belgie, Samenleving. Tags: , , , .

REDELIJK LINKS Nederlands VERLOREN JAREN

2 Comments Add your own

 • 1. jefc  |  March 3, 2010 at 5:10 pm

  En hoeveel SP.A’ers hebben weet van het Charter?
  Tot uw dienst,

  CHARTER VAN QUAREGNON (1894)

  1. De rijkdommen, in het algemeen, en de voortbrengstmiddelen in ’t bijzonder, zijn òf natuurlijke bestanddeelen òf de vrucht van den handen- of den hoofdarbeid der vorige geslachten, zoowel als van het huidige geslacht; bijgevolg moeten zij aanschouwd worden als het gemeenschappelijk erfgoed van het menschdom.
  2. Slechts om reden van maatschappelijk nut en met het doel aan elk menschelijk wezen zooveel mogelijk vrijheid en welzijn te verschaffen, kunnen afzonderlijke menschen of groepen het recht hebben over dat erfgoed te beschikken.
  3. De verwezenlijking van dit ideaal brengt natuurlijk de verdwijning mede van het kapitalistisch stelsel, dat de maatschappij in twee noodzakelijk vijandige standen verdeelt: de eene die, zonder werken van den eigendom kan genieten; de andere die verplicht is een deel zijner voortbrengst aan de bezittende klasse af te staan.
  4. De werkers kunnen hunne volkomene vrijmaking maar verwachten van de afschaffing der standen en van eene grondige vervorming der bestaande maatschappij.
  Die vervorming zal niet uitsluitend ten voordeele zijn van het proletariaat, maar van de geheele menschheid; daar zij echter strijdig is tegen de onmiddellijke belangen van den bezittenden stand, moet de ontvoogding der arbeiders grootendeels het werk van de arbeiders zelven zijn.
  5. Op stoffelijk gebied moeten zij voor doel hebben zich het vrije en kosteloos gebruik van alle voortbrengstmiddelen te verzekeren. Die uitslag kan maar verkregen worden in eene maatschappij waar het gezamenlijk werk meer en meer in de plaats komt van het afzonderlijk werk, dat is, door het collectief of gezamenlijk gebruik der natuurlijke rijkdommen en der voortbrengstmiddelen.
  6. De vervorming van het kapitalistisch stelsel in collectivistisch stelsel moet natuurlijk vergezeld zijn van medegaande vervormingen:
  a) Op zedelijk gebied, door het ontwikkelen der naastenliefde en het betrachten der solidariteit.
  b) Op staatkundig gebied, door het vervormen van den Staat in een beheer der zaken.
  7. – Het socialisme moet dus de stoffelijke, zedelijke en politische ontvoogding der arbeiders betrachten. Niettemin moet de stoffelijke vervorming het hoofddoel zijn, want de vereeniging der kapitalen in de handen van een enkelen stand maakt den grondslag uit van al de andere vormen zijner overheersching.

  Tot de verwezenlijking dier beginselen, verklaart de Werklieden-Partij:
  1° Dat zij zich beschouwt als de vertegenwoordigster niet alleen van den arbeidenden stand, maar van alle verdrukten, zonder onderscheid van nationaliteit, eeredienst, ras of geslacht;
  2° Dat de socialisten aller landen solidair moeten zijn, want de ontvoogding der arbeiders is geen nationaal, maar een internationaal werk;
  3° Dat, in hunnen kamp tegen den kapitalistischen stand de werklieden moeten strijden met alle middelen die in hunne macht zijn en, namelijk, met de politieke werking, de ontwikkeling der vrije vereenigingen en de onophoudende verspreiding der socialistische grondbeginselen.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: