NIEUWE DIEPTEPUNTEN

June 20, 2010 at 11:49 am Leave a comment

“Liberaal als een aal”
 

 (Grafschrift voor Thorbecke, vervaardigd door Multatuli in de tijd dat Th. nog blaakte van gezondheid)

door Frans Peeters

Welke regering Nederland ook krijgt is wat mij persoonlijk betreft van ondergeschikt belang, zolang het maar zeker is dat die de vier jaar volmaakt. Voor de broodnodige stabiliteit, ja dat ook, maar vooral toch omdat dat betekent: vier jaar geen verkiezingen, en dus vier jaar geen praatjesmakerij van het CDA meer.

Dat is wat: vier jaar niet meer lastig gevallen worden met provinciale wijsheden als de slotzin van het hoofdredactionele commentaar in De Bussumse Hufter of Schilders Nieuwsblad (“Wij waarschuwen Rood-China voor de laatste maal”), of geleuter over de wenselijkheid van het behoud van het zonnestelsel. Honderd jaar lang hebben we gezucht onder de christelijken, onder hun gekwezel en onder hun nalatigheid. Ten koste van 600.000 werklozen hield Colijn de “gave gulden” in stand. Op de strijdkrachten werd tot op het bot bezuinigd, terwijl nazi-Duitsland en Japan herbewapenden. In hun blote kont moesten Nederlandse soldaten het opnemen tegen de Wehrmacht. Na de oorlog kon het verwoeste land niet worden opgebouwd, omdat zo nodig in Indonesië de Tweede Wereldoorlog alsnog gewonnen diende te worden. Een decennium later sneuvelden Nederlandse jongens in de jungle van Nieuw-Guinea, omdat Jan de Quay zo nodig in Den Haag moest “carnavallen”, zoals Wim Kan zong. En nu is het gas bijna op, de kas leeg, de zorg zo goed als kapot, het onderwijs helemaal kapot, de criminaliteit onbeheersbaar, justitie een warboel en het transport een puinhoop – Zie ook ons hoofdartikel “Zorgelijk”, zou de NRC onder dit stuk zetten.
Ongetwijfeld kan het na deze verkiezingen nog erger worden: provinciale bluf zal waarschijnlijk plaats maken voor gestotterde primitiviteit uit de Randstad. Maar dat doet er niets aan af, dat we, al is het maar vanwege de geestelijke volksgezondheid, even moeten genieten van de klap die de betweters van het CDA hebben gehad.

Eindelijk, na meer dan een eeuw van bolle arrogantie, zijn de machtsbeluste muilen dicht. Degenen die het land honderd jaar lang gebracht hebben tot waar het nu is, zijn afgeserveerd. “We rule this country,” zei Kamerlid Joost van Iersel in zijn paasbeste Engels in 1986. Toen het weekblad Vrij Nederland in de jaren zeventig omstandig aantoonde hoe een groot deel van de christen-democratische top was opgekocht door de dubieuze projectontwikkelaar Reinder Zwolsman, antwoordde de katholieke minister van Justitie, Dries van Agt, na zeven maanden talmen op Kamervragen: “Het enkele feit dat een dag- of weekbladartikel belastende mededelingen bevat ten aanzien van een of meer personen kan geen aanleiding zijn voor een strafrechterlijk onderzoek.” (Zie: De Zwolsman Connection, door Rudie van Meurs en Frans Peeters, Amsterdam, 1977). En daarmee ging de zaak de doofpot in. De Kamerleden van coalitiepartner PvdA hielden hun kaken stijf op elkaar.

Een zeldzame foto van Uyl en Agt samen, ze hadden behoorlijk de pest aan elkaar

En toen de regering-Den Uyl bouwgrond tegen gebruikswaarde wilde opkopen, hetgeen de projectontwikkelaars een hoop winst zou hebben gescheeld en een nieuwbouwhuis voor de gewone man heel wat meer bereikbaar zou hebben gemaakt, liet Van Agt die regering vallen. Het behoeft geen betoog dat de naam van menig christen-democratisch Kamerlid in die tijd op de betaallijsten van projectontwikkelaars, makelaars, aannemers of bouwfinanciers prijkte. Tot op de dag van vandaag betalen huizenkopers voor die minderwaardige politieke manoeuvre.

Rechtse doorbraak

Toch wel grappig eigenlijk, dat de mensen Balkenende‘s verzekering dat hij niet aan de hypotheekrente zou raken, niet hebben geloofd.

21 zetels voor het CDA! Dat we dat nog mogen meemaken! Zouden ze die slag nog ooit te boven komen? De harde kern van het CDA – aannemers, (waar de oud-lijsttrekker van het CDA, Eelco Brinkman, de scepter zwaait), makelaars en projectontwikkelaars – zal nu wel het hazepad kiezen. In Limburg, vroeger een vanzelfsprekend jachtgebied, is Wilders‘ PVV de grootste partij. Ach, waar zijn de tijden, dat een vertegenwoordiger van de Maastrichtse makelaardij Drs. Ruyters BV met tientallen machtigingen van psychiatrische patiënten, afgetroggeld van de directeur van een katholiek gekkenhuis, zich naar de stembus begaf om er de favoriete KVP-kandidaat van zijn baas aan voorkeursstemmen te helpen?

De PvdA is sedert haar oprichting na de oorlog bezeten geweest van het idee van de doorbraak: het opblazen van de katholieke en gereformeerde partijen. Dan zouden de katholieke en gereformeerde arbeiders “doorstromen” naar links en de grote Nederlandse Labour Partij ontstaan. Dat de Nederlandse sociaaldemocraten katholieke arbeiders niet zo veel te bieden hadden, bleef, buiten katholieke kring, een goed bewaard geheim. Terwijl de arbeiders in het zuiden een eigen huis aanschaften volgens het oude Pruisische adagium Hilf Dir selbst, so hilft Dir Gott, verzekerde de PvdA de arbeiders boven de Rivieren van nieuwe huurwoningen, gebouwd in monotone rijtjes en blokken. In een provincie als Limburg is het eigen huizenbezit inmiddels bijna negentig procent, in Amsterdam nog geen dertig. Ook in andere steden wonen zulke beklagenswaardigen in petieterige sociale huurwoninkjes waarvan de woonlasten al maar stijgen en waarvoor huursubsidies tot ruim € 250,00 massaal worden uitgekeerd. Deze inmiddels bejaarde ex-PvdA-stemmers zijn er overgeleverd aan de luimen van de soms frauderende toppen van oorspronkelijk sociaaldemocratische woningbouwverenigingen, die nu in het nieuws komen als de politie er een inval doet.

De door de PvdA gewenste doorbraak is nu geslaagd, alleen niet in de verhoopte richting. Het CDA, veertig jaar geleden nog goed voor 76 van de 150 Kamerzetels, is goeddeels verdampt en met die partij heeft het politieke midden zijn rol als bepalende politieke factor zo goed als verloren. CDA, Christenunie en D66 hebben samen nog 36 van de 150 zetels. Rechts (VVD, PVV en SGP) is het grootst met 57 zetels, links (PvdA, SP en GroenLInks) houdt er nog 55 over, bijna evenveel als de PvdA onder Drees en Den Uyl in haar eentje wist te halen. (Aan de twee zetels van de Partij voor de Dieren is in deze indeling voorbijgegaan).

Hoe krachtig de ruk naar rechts is, blijkt pas wanneer we binnen deze drie “blokken” de verschuivingen in ogenschouw nemen. De meest linkse partij aan de linkerkant van het politieke scala, de eertijds maoïstische SP, verliest 10 van haar 25 zetels. GroenLinks, opvolger van onder meer de Communistische Partij Nederland, wint er weliswaar drie, maar die verliest de PvdA weer. Links verliest per slot van rekening tien zetels.

In het midden verliest de Christenunie een zetel, wint D66 er zeven, en halveert het CDA praktisch van 41 naar 21 zetels – opgeteld een verlies van veertien.

Al dat verlies van samen 24 zetels, schuift door naar rechts. De VVD wint 9 zetels, Wilders’ PVV maar liefst 15. De SGP blijft gelijk met twee.
Daarmee gaat Nederland de kant op van het vertrouwde rechtse land van vroeger. De mythe van de eeuwenoude tolerantie die links decennia in stand heeft gehouden is voorbij. Alles mocht, alles kon, Wie niet wilde werken “koos daarvoor” en werd door de staat op ruimhartige wijze in leven gehouden. Idioten, die amper een zin op papier konden krijgen, gingen schuilen in een baantje in een van de talloze papierwinkels van de overheid, een praktijk die door Willen Frederik Hermans op onvergetelijke wijze is beschreven in “Onder Professoren”. Werkloosheid onder afgestudeerden? Den Uyl zorgde met geld uit de gasopbrengst voor banen in “de quartaire sector” waar onder leiding van opbouwwerkers die de zaak maar niet opgebouwd krijgen een leger van deskundologen op uiteenlopend gebied tot op de dag van vandaag gepamperd en gelaafd worden. Door de staat, wel te verstaan.

Zo losbandig werd het land dat in 1989 zelfs een nieuw grondwetsartikel in kracht trad, waarbij het de geminachte roomsen is toegestaan vrijelijk hun verderfelijke processies te houden, na vier eeuwen van verbod – dat wat betreft de praktijk van de “eeuwenoude tolerantie.

Hoe rechts het land vroeger was, is misschien het best aan te duiden aan de hand van een historisch voorbeeld dat Nederlanders al decennia geleden uit hun collectieve geheugen hebben geschrapt. Toen Daniel François Malan en Hendrik Verwoerd, de twee gereformeerde leiders van de Zuid-Afrikaanse Herenigde Nasionale Party, na de Tweede Wereldoorlog de Apartheid wilden invoeren, het stelsel van de gedwongen rassenscheiding onder blanke heerschappij, gingen ze zich oriënteren op Java. Daar had het koloniale regime, met instemming van de Tweede Kamer in Den Haag, een strikte rassenscheiding doorgevoerd. Wettelijk bestonden in Nederlands-Indië vier soorten mensen: Europeanen, Indo-Europeanen, vreemde oosterlingen (Chinezen en Jemenieten) en inlanders. Exact zo zou Zuid-Afrika worden ingedeeld: blankes, kleurlinge, Indiërs en naturelle. Zelfs de gehate “kleine Apartheid”, gekenmerkt door banken in het park met het opschrift “Slegs vir blankes”, vond zijn voorbeeld in de borden met: “Verboden voor honden en inlanders” die men op Java kon aantreffen voor de sociëteit of het zwembad. (Zie het behartenswaardige boek “Verboden voor honden en inlanders, Indonesiërs vertellen over hun leven in de koloniale tijd,” van H.C. Beynon, oud-verslaggever van het dagblad Java Bode en daarna jarenlang Azië-redacteur van de Volkskrant.)

Immigratiestop?                                                                  
 

Het woord is nu aan de VVD, zo hebben vrijwel alle fractieleiders Beatrix laten weten. En zij heeft Uri Rosenthal benoemd tot informateur. Hij is een ambitieuze ijdeltuit van de Leidse Universiteit, en daarom kneedbaar genoeg in de opinie van de VVD-top. Daar is vooralsnog Mark Rutte de baas, die de partij, ondanks afsplitsingen van Wilders en Rita Verdonk, tot de grootste van het land heeft gemaakt. Wie is Rutte? “Even onbuigzaam als Wilders als het om immigratie gaat,” zegt het Duitse Handelsblatt, “maar zegt het veel vriendelijker.” Die omschrijving klopt wel. Wilders is tegen immigratie van mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Al die kansloze Caribiërs, Voor-Aziaten, Oost-, West en Noord-Afrikanen kosten de Nederlandse staat tijdens hun verdere leven 400.000 euro. Mede door hun massale instroom beloopt de daadwerkelijke nationale werkloosheid nu bijna 25 procent, er even vanuit gaand dat iedereen tussen de 16 en de 65 die niet werkt en een uitkering ontvangt als werkloos kan worden aangemerkt. Zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De geïmporteerde werkloosheid, die in vele gevallen ook aan de kinderen wordt “doorgegeven”, is onbetaalbaar geworden. Tenzij de uitkeringen fors omlaag gaan en de huidige uitkeringsgerechtigden uit “solidariteit” genoegen zouden nemen met een lagere uitkering. Maar daar gaat de hele discussie niet over. Die draait om een immigratiestop voor kanslozen. Dat wil de PVV, dat wil de VVD, dat wil een reeks vakbonden, en dat willen eigenlijk ook CDA en PvdA. Maar men laat liever Wilders het pad effenen. Wilders heeft overigens beloofd dat niemand die hier legaal verblijft, hoeft te vrezen voor zijn verblijfsvergunning, tenzij hij of zij een ernstig misdrijf heeft gepleegd.

Al voor de verkiezingen pleitte het VVD-Kamerlid Paul de Krom ervoor alleen nog Antillianen en Arubanen, dus mensen met een Nederlands paspoort, in Nederland toe te laten als zij hier een baan hebben of komen studeren. Hij wees erop dat de Antillen en Aruba op hun beurt al lang Nederlanders alleen maar toelaten als die op de eilanden zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Plegen Nederlanders in de Caribische delen van het Koninkrijk een misdrijf, of verliezen ze er hun baan, worden ze uitgezet naar Nederland. Wilders pleit er al lang voor om die regeling wederkerig te maken, als voorloper op een immigratiestop voor kanslozen uit Afrika en Azië. Ook wil hij vreemdelingen met een dubbele pas, zoals vrijwel alle Marokkanen en Turken, hun Nederlandse pas kunnen afnemen als ze een ernstig misdrijf hebben gepleegd en ze vervolgens uitwijzen. (Volgens een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie was al in de jaren negentig bijna driekwart van alle jeugdige gevangenen van Marokkaanse, Surinaamse, Turkse en Antilliaanse komaf).
In 2001 heeft de toenmalige VVD-minister van Economische Zaken, Annemarie Jorritsma, erop gewezen dat zestig procent van de Marokkaanse en Turkse mannen tussen 40 en 64 jaar hier van een uitkering leefde. Voor Nederlandse mannen was dat percentage toen al een alarmerende 22 procent. Dat aan die toestand niets zou veranderen, was een van de beweegredenen voor Wilders om uit Rutte’s VVD-fractie te stappen en de PVV op te richten. De rechtervleugel van de VVD betreurde die stap ten zeerste.

 
Tussen beide partijen, VVD en PVV, heerst dus veel meer overeenkomst dan men op het eerste oog zou denken, vooral nu Wilders zich bereid heeft getoond water in de wijn te doen op het vlak van de AOW. Wat dat betreft lijkt de hoop van de PvdA, verwoord door lijsttrekker Job Cohen, dat de gesprekken tussen PVV en VVD al snel op niets zullen uitdraaien, waarna de VVD wel zou willen pacteren met zijn partij, met D66 en met de oud-comunisten van GroenLinks, een hersenschim.

Aan  PvdA-kant wordt nog steeds onderschat hoe groot de weerzin onder de VVD- en PVV-stemmers is tegen de sociaal-democraten en hun politieke praktijken.

Hypotheekaftrek

Mocht de VVD de PVV (moeten) inruilen voor de PvdA, dan zal dat de liberalen duur komen te staan, zeker ook bij de eigen achterban. En niet alleen vanwege het imago van de PvdA als Partij van de Allochtonen, een imago waarvoor overigens door PvdA-prominenten zoals Wouter Bos is gewaarschuwd. Het gaat ook om economische en fiscale zaken. Sedert de mensen door links zijn bang gemaakt voor de afschaffing van de hypotheekaftrek is, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek, de woningmarkt ingestort. De eerste drie maanden van dit jaar zijn 44 procent minder nieuwe woningen opgeleverd. Dat betekent ontslagen in de bouw en aanverwanten: projectontwikkeling, makelaardij, woninginrichting, meubelzaken enzovoorts. Alleen de ambtelijke apparaten bij deelgemeentes, gemeentes, provincies en het rijk die iets met bouwen te maken hebben blijven vooralsnog in stand.
 
In tegenstelling tot links en D66 hebben CDA, VVD en PVV al voor de verkiezingen verzekerd dat ze de hypotheekaftrek zullen laten zoals die is. Dat is ongetwijfeld een van de redenen voor de grote rechtse overwinning. Het zijn de zwoegers die voor de partij de doorslag hebben gegeven, al deed het lachwekkend aan om de 68-jarige vroegere VVD-leider Hans Wiegel grise, zeker, maar waarom moet zo iemand dan meteen maar éminence worden genoemd? – te horen benadrukken dat zijn partij er altijd is geweest voor “de hardwerkende mensen”. Even dwaalden de gedachten af naar de tijd dat de hard werkende Wiegel als commissaris van de koningin in Friesland declareerde als de raven. Zelfs voor de rente en aflossing van zijn nieuwe huis, zo’n honderdduizend gulden per jaar, draaide de gewone man op. Zijn verdediging: ik heb dat bij mijn benoeming afgesproken. Met wie spreek je zoiets af? Waarschijnlijk toch met de minister van Binnenlandse Zaken. Dat nu was in die tijd Wiegel zelf. Hij ruilde zijn ministerschap in voor het gouverneurschap van Friesland.

‘Satire’

Terwijl het CDA de kat uit de boom kijkt, is de verhouding tussen PvdA en VVD er zeker niet beter op geworden door een ranzig incident dat in de onmiddellijke nabijheid van Cohen is ontstaan.

Het gaat om een filmpje waarin een actrice, die de moeder van een alleenstaande Mark Rutte speelt, een homo-erotisch blaadje vindt op de kamer van haar zoon. Naast het blad staat een fles met bodylotion. Het filmpje eindigt met de oproep: “Job Cohen, voor een volwassen Nederland”. Het filmpje verscheen op de linkse websites Joop.nl en Stemhok.nl en blijkt vervaardigd door ambtenaar Remco Asselbergs, woordvoerder van de Amsterdamse randgemeente Haarlemmermeer en voordien woordvoerder van de gemeente Amsterdam toen Job Cohen daar nog burgemeester was; en door ambtenaar Luc Holleman, Cohens adviseur op integratiegebied. Beiden, Asselbergs en Holleman, maakten deel uit van Cohens campagneteam.
Asselbergs, gevraagd naar de bedoeling van zijn creatie, antwoordde dat wij dienen te begrijpen dat het hier om “satire” gaat.

 Ha, ha.

 Na enig speurwerk kan men wel reconstrueren hoe het filmpje is ontstaan.

 Asselbergs: “Dat ziet er niet goed voor ons uit, Luc. Volgens de polls krijgen we een tik. Hoe kunnen we onze achterban van ambtenaren en allochtonen nog vasthouden?”

 Holleman: “We laten Job beloven dat de ambtenaren en de uitkeringstrekkers er in geen geval op achteruit gaan.”

 Asselbergs: “Misschien dat dat werkt bij ambtenaren, maar uitkeringstrekkers wordt hetzelfde beloofd door GroenLinks en de SP. Jij bent een expert als het om allochtonen gaat, wat denk jij?

 Holleman: “Allochtonen, in elk geval moslims, hebben geweldig de pest aan homo’s. Als we nou eens laten zien, dat Job niet altijd voor homo’s opkomt en dat hij, als het om Rutte gaat, ook de pest heeft aan homo’s?”

 Asselbergs: “Briljant idee, zeg. Dat mag wel wat kosten.”

 Ha. Ha.

 Het is maar satire, hoor.

De zondag na de verkiezingen demonstreerden honderden homoseksuelen bij het homomonument aan de Westerkerk tegen het geweld en de discriminatie waaronder homo’s in Amsterdam te lijden hebben. Op de bijeenkomst sprak Frank van Dalen, gemeenteraadslid voor de VVD en oud-voorzitter van de homoseksuele belangenvereniging COC (“Onze vakbond,” heeft Gerard Reve die club genoemd). Naast Van Dalen sprak ook de waarnemend burgemeester van Amsterdam, de PvdA’er Lodewijk Asscher, die met een roze stropdas om slachtoffers van geweld en bedreiging opriep vooral aangifte te doen bij de politie. Het kersverse PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch eiste hard politieoptreden tegen met name allochtone jongeren die homo’s aanvallen.

Is daarmee het filmpje vergeven en vergeten? Tegen de PvdA-leden Asselbergs en Holleman is niets ondernomen. En de VVD wilde niet meer woorden aan de zaak vuil maken, dan de opmerking van campagneleider Stef Blok, die zei “het treurig te vinden als er inderdaad PvdA-leden bij de vervaardiging ervan betrokken zijn.”

Hoe het gesteld is met de homo-vervolging bleek nog eens op de dag dat Wilders en Rutte voor het eerst bijeen zaten om over een nieuw kabinet te onderhandelen. Toen werd bericht dat weer een homoseksueel stel door islamitische jongeren uit hun huis is gesard, dit keer in de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidse Rijn.

Maar het is niet alleen de PvdA die te maken heeft met leden die in een beschaafd land tot het bezinksel uit de diepste riolen zouden worden gerekend. Harry Mens, een makelaar die begon met zendtijd op RTL te kopen en daar wekelijks types uit het bedrijfsleven “interviewde” mits zij bereid waren in zijn programma te adverteren, deze Mens dus, heeft geopperd dat er waarschijnlijk sprake is van een joods complot om tot een kabinet van PvdA en VVD te komen. Dat leidde de self made politieke denker af uit de omstandigheid dat zowel de VVD-informateur Uri Rosenthal, als Job Cohen en Lodewijk Asscher een joodse achtergrond hebben. Mens is zo iemand waarmee een fatsoenlijk iemand nog niet in het donker gezien wil worden. Hij is eerder door de VVD van de kieslijst geweerd nadat bleek dat justitie een opvallende belangstelling voor hem aan de dag legde – dat dient men de partij ten goede te houden. Maar VVD-kopstukken inclusief Rutte, hebben zich wel uitvoerig door Mens laten interviewen.
In een land waar goede smaak strafbaar is, zouden Mens, Holleman en Asselbergs al lang naar de zoutmijnen zijn gestuurd. Maar in Nederland is er geen vuiltje voor hen aan de lucht, let op wat ik zeg.

Frans Peeters was eindredacteur van Vrij Nederland en redacteur/verslaggever van Het Parool

De nieuwe Balkenende: zonder grote mond

Entry filed under: Ekonomie, links, Media, Nederland. Tags: , , , , .

B O E K Het kartel van de hel Kunstblog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,701 other followers


%d bloggers like this: