NU IS HET DAN ZOVER

december 20, 2012 at 2:15 pm 2 reacties

near

door Jef Coeck

Morgen is het dagje. Nuja, de voorspelling is al zo oud dat we het niet nauw kunnen nemen met dag, uur, zelfs week, maand of jaar. Ik wil het plezier van de hype-lovers niet vergallen. In elk geval: de wereld gaat tenonder. Deze keer waren het de Maya’s die het voorspelden. De Maya’s? Een hoogbeschaafd volk dat zichzelf heeft uitgemoord aan mensenoffers, omdat ze in al die eeuwen niet het strenge onderscheid tussen religie en wetenschap hadden ontdekt. Wat heeft zo’n volk nog te voorspellen, behalve ondergang?

Overigens hebben ongeveer alle andere volken/religies hun eigen apocalyps. Die van de christenen, met name de bijbelvasten onder hen, hebben ‘De openbaring van Johannes’, een eufemistische benaming voor het latere Inferno van Dante. In onze joods-christelijke cultuur is het een redelijk verwaarloosd onderdeel van het Nieuwe Testament. Het komt in de rangorde van door de Kerk goedgekeurde teksten helemaal achteraan. Dat is logisch, zoals de Genesis nu eenmaal bij het begin staat. Daar dient men niets achter te zoeken dan wat chronologie. Toch?

In mijn katholieke opvoeding werd geregeld gedreigd met hellevuur en Laatste Oordeel, met de strijd tussen Goed en Kwaad en de pijniging van de Gevallen Engelen. Maar ’s een keertje voorlezen uit de oertekst, dat gebeurde bij mijn weten nooit. Nochtans heeft Johannes van Patmos, vermoedelijk de Apostel Johannes die de lieveling van Jezus was, de moeite genomen het allemaal keurig op te schrijven. Wat hij genomen had om het te kunnen opschrijven, weten we niet. Maar het moet straf spul zijn geweest. Oordeel zelf.

Uit de Nieuwe Bijbelvertaling van de Willibrord: ‘De Apokalyps of Openbaring van Johannes’:


De eerste zes bazuinen

Maya 2[6] De zeven engelen, ieder met een bazuin, maakten aanstalten om erop te blazen. [7] Toen blies de eerste engel op zijn bazuin. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde brandde af, evenals een derde deel van de bomen en al het groen. [8] De tweede engel blies op zijn bazuin. Iets dat eruitzag als een grote berg, waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van het water werd bloed, [9] een derde deel van alle in zee levende wezens ging dood en een derde deel van de schepen verging. [10] De derde engel blies op zijn bazuin. Uit de hemel viel een grote ster, die zo fel brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. [11] De naam van de ster is Alsem. Dat derde deel van het water werd alsem. Veel mensen stierven door het water dat bitter geworden was. [12] De vierde engel blies op zijn bazuin. Een derde deel van de zon, van de maan en van de sterren werd getroffen, waardoor dat deel verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht. [13] In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: ‘Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.’

 

De eerste zes zegels

Maya 3[1] Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’ [2] Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. [3] Toen het lam het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede wezen zeggen: ‘Kom!’ [4] Er verscheen een ander, vuurrood paard. De ruiter kreeg de opdracht om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. Hij kreeg een groot zwaard. [5] Toen het derde zegel werd verbroken, hoorde ik het derde wezen zeggen: ‘Kom!’ Ik zag dit: een zwart paard met een ruiter, die een weegschaal in zijn hand hield. [6] Te midden van de vier wezens hoorde ik iets als een stem zeggen: ‘Een dagloon voor een portie tarwe en hetzelfde bedrag voor drie porties gerst. Maar laat wijn en olijfolie ongemoeid.’ [7] Toen het vierde zegel werd verbroken, hoorde ik het vierde wezen zeggen: ‘Kom!’ [8] Toen zag ik een vaalgeel paard. De ruiter heette Dood, en Dodenrijk vergezelde hem. Zij kregen verlof om op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren.

[9] Toen het lam het vijfde zegel verbrak, zag ik aan de voet van het altaar de zielen van al degenen die geslacht waren omdat ze over God hadden gesproken en vanwege hun getuigenis. [10] Ze riepen luid: ‘O heilige en betrouwbare Heer, wanneer zult u de mensen die op aarde leven eindelijk straffen en ons bloed op hen wreken?’ [11] Ieder van hen kreeg witte kleren. Verder werd hun gezegd nog een korte tijd geduld te hebben, totdat ook de andere dienaren, hun broeders en zusters die net als zij zouden worden gedood, zich bij hen gevoegd zouden hebben.
[12] Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood. [13] De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt. [14] De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. [15] Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. [16] Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam! [17] Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’
Hoofdstuk 9

Maya 4[1] Toen blies de vijfde engel op zijn bazuin. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Hij kreeg de sleutel van de put naar de onderaardse diepte. [2] Hij opende die put, waaruit rook opsteeg als uit een grote oven. De zon en de hemel werden verduisterd door de rook uit de put. [3] Uit de rook kwamen sprinkhanen neer op de aarde. Ze kregen de beschikking over dezelfde vermogens als schorpioenen op aarde. [4] Maar, werd erbij gezegd, ze moesten de planten, struiken en bomen ongemoeid laten. Alleen de mensen die niet het zegel van God op hun voorhoofd hadden, mochten ze kwaad doen. [5] Doden mochten ze hen niet, alleen pijnigen, vijf maanden lang; die mensen zouden pijn moeten lijden alsof ze door een schorpioen gestoken waren. [6] Dan zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Ze zullen naar de dood verlangen, maar de dood vlucht van hen weg.

[7] Zo zagen die sprinkhanen eruit: ze leken op paarden die waren toegerust voor de strijd, met op hun hoofd een soort goudachtige krans en met een gezicht als dat van een mens. [8] Hun haar was lang als het haar van een vrouw, hun tanden waren als leeuwentanden. [9] Hun borst leek een pantser van ijzer. Hun vleugels maakten een geluid als het geratel van talloze wagens die ten strijde trekken. [10] Verder hadden ze een staart met een angel, net als schorpioenen. Met die staart konden ze de mensen pijnigen, vijf maanden lang. [11] Hun koning is de engel van de onderaardse diepte; zijn naam luidt Abaddon in het Hebreeuws, in het Grieks Apollyon.*
[12] Het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee!

[13] Toen blies de zesde engel op zijn bazuin. Uit de vier horens van het gouden altaar dat voor God staat, hoorde ik een stem [14] die tegen de zesde engel met de bazuin zei: ‘Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat gevangen zitten.’ [15] De vier engelen werden losgemaakt; ze waren gereedgehouden om juist op dit uur van deze dag, in deze maand van dit jaar, een derde deel van de mensen te doden. [16] Het aantal ruiters van de bereden troepen – ik hoorde hoeveel het er waren – bedroeg tienduizend maal tienduizenden. [17] Zo zagen de paarden en de ruiters in het visioen eruit: hun borstpantsers waren vuurrood, violet en zwavelgeel; de hoofden van de paarden waren als leeuwenkoppen, en uit hun mond kwamen vuur, rook en zwavel. [18] Een derde deel van de mensen werd gedood door deze drie plagen, het vuur, de rook en de zwavel die uit hun mond kwamen. [19] Want de kracht van de paarden zat in hun mond en in hun staart. Die staarten hadden koppen en leken net slangen; daarmee richtten ze onheil aan. [20] Maar de andere mensen, die deze plagen overleefden, keerden zich niet af van hun zelfgemaakte goden. Ze bleven die goden aanbidden en de beelden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen horen of zien en zich niet kunnen verroeren. [21] Evenmin braken ze met hun leven van moord en toverij, van ontucht en diefstal.

Maya 5 hieronymus-boschWie oren heeft, moet horen. [10] Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.
[11] Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. [12] Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. [13] Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde. [14] Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde. [15] Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden. [16] Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. [17] Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.
[18] Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Maya 6

En voor wie het allemaal nog niet straf genoeg is: lees misschien eens het Rapport van de Club van Rome (1972). Daarin wordt keurig beschreven wat de mensheid zoal te wachten staat als zij doorgaat de aarde uit te putten, haar bronnen en klimaat te  vernietigen, niet te letten op bevolkingsgroei, vervuiling, voedselproductie.
Het Rapport werd destijds weggehoond door de grote corporaties en internationale verenigingen, maar zelfs die lachen er niet meer mee. Er is dit jaar een update gemaakt van ‘Grenzen aan de groei’. Dus we WETEN het wel. (jc)

cheerup

Entry filed under: boeken, godsdienst, Milieu, oorlog, Samenleving, Satire. Tags: , , , , , , , , .

HET ACHTERPOORTJE EN DE GROTE APPETIJT VAN LEOPOLD II Kerstdag, alweer

2 reacties Add your own

 • 1. Henry Snail  |  december 20, 2012 om 3:00 pm

  Grappig hoor, BDW als het beest. Je had beter Peter Mertens genomen.
  “Kortom, dit boek van Mertens is een gemiste kans om bij te dragen aan een vernieuwing van links in Vlaanderen. Intellectueel haalt Mertens met dit boek niet de standaard om de komende jaren aan dat denken inhoudelijk vorm te geven. Maar het boek heeft intussen wel de Prijs Jaap Kruithof ontvangen. Omwille van de inmiddels verkochte oplage? Ach wat doet het er toe! Zonder boek was Mertens immers geen Bekende Vlaming geworden.”
  (A. Mommen in VMT 3, 2012)

  Beantwoorden
 • 2. François Wagemans  |  december 20, 2012 om 7:08 pm

  De Apocalyps, de ondergang, het einde van de wereld, het is zo vaak voorspeld. Het zal nog niet voor morgen zijn.
  Maar op langere termijn gezien zijn we het hele ecosysteem op aarde totaal kapot aan het maken.
  Economische en politieke belangen verhinderen dat daaraan effectief iets wordt gedaan.
  Speculanten vinden het zelfs geweldig dat de aarde opwarmt. De polen smelten en daardoor ontstaat er een kortere en dus goedkopere doorgang. De oliemaatschappijen bereiden zich al voor op de ontginning van nieuwe oliebronnen.
  Van de ravage die ze daarbij aanrichten wordt natuurlijk niet gesproken.
  Kapitalisme ‘pur sang’ , snel geldgewin, hebzucht, baatzucht, en zelfzuchtigheid zijn de ware apokalyps op deze wereldbol.
  Het woord is apokalyps is afgeleid van het Griekse Ἀποκάλυψις, apokalupsis dat revelatie betekent (letterlijk: ‘het opheffen van de sluier’, of onthulling/openbaring).
  Wel “apokalupsis” zal echt niet positief zijn, integendeel!

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.461 andere volgers


%d bloggers liken dit: