ONDER PROFESSOREN: SLUIERS IN DE AANSLAG!

april 4, 2013 at 9:30 am 5 reacties

sluier Blue-and-gold-002
DIT ARTIKEL IS AANGEBODEN AAN DE sTANDAARD EN OM EEN ONBEKENDE REDEN NIET GEPLAATST

Geen blinddoek over de hoofddoek a.u.b.

 

door Herman DE LEY

Met zijn vertrouwde verbetenheid, heeft collega Etienne Vermeersch in De Standaard (2/4/13) nogmaals zijn bekende standpunten herhaald inzake de religieuze dracht, door moslimvrouwen en moslimadolescenten, van een hoofddoek. “Moslimadolescenten”, inderdaad. Weliswaar betreft de aanleiding voor zijn opiniestuk de mogelijkheid dat moslima’s achter stedelijke loketten voortaan hun functie mét hoofddoek zouden kunnen uitoefenen – zoals in principe voorzien in het voorstel van beginselverklaring bekend gemaakt door Sp.a -voorzitter Bruno Tobback. Al snel, echter, argumenteert hij dat de hoofddoek per se een probleem vormt, óók wanneer het gaat om leerlingen op school.

sluier Black-and-gold-001 Wat die school betreft, vele jaren geleden reeds, in 1997, betoogden collega Jan Blommaert en ikzelf, in een nota gericht aan het Gentse Bestuurscollege (n.a.v. de bestraffing van een leerlinge die geweigerd had haar hoofddoek af te nemen), dat een dergelijk verbod indruist tegen internationale en Europese verdragen m.i.v. de Belgische Grondwet. Zij beogen het vrijwaren van het recht op godsdienstvrijheid, dwz het grondrecht om de godsdienst of levensbeschouwing van je keuze daadwerkelijk te belijden – en daaronder vallen niet enkel het huldigen van een overtuiging en het in acht nemen van een cultuspraktijk maar ook, uitdrukkelijk, het zich ernaar gedragen in de publieke ruimte. Eventuele beperkingen aan het uiten van je religieuze overtuiging – zo bepaalt art. 9 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens – moeten bij wet worden geregeld; zij mogen niet verder gaan dan noodzakelijk om andere waarden en rechten te vrijwaren. Eertijds is daaruit in een aantal Europese landen door de hoogste rechtscolleges geconcludeerd dat er geen wettelijke ruimte bestaat voor een principieel verbod op het dragen van de hoofddoek op school (wij verwezen toen naar een artikel van grondwetspecialist prof. Raf Verstegen, van 1994).

sluier Black-with-smile-004 Maar, zoals gezegd, de onmiddellijke aanleiding voor het opiniestuk van onze collega betreft, heel kort gezegd, het zgn. lokettenprobleem. Daaromtrent erkent hij nu dat “mensen met een hoofddoek” wel degelijk “neutraal kunnen handelen”, maar hij poneert tegelijkertijd “dat men zelfs een vermoeden van partijdigheid onmogelijk moet maken”. Een “vermoeden”, echter, bestaat per definitie in hoofde van de anderen, dwz van medeburgers die zich aanbieden bij een openbaar bestuur. Die medeburgers, aldus luidt de overweging (ook gemaakt door het Gentse College, in 1997), hebben recht op “neutraliteit”. Weegt dat recht op tegen het grondrecht op godsdienstvrijheid? Wij geloven van niet. Het betreft daarbij niét louter een juridische kwestie; ook onze visie op de democratie is in het geding.

Sluier Blue-and-orange-007 Collega V. laat zich voorstaan op een progressieve maatschappijvisie. Welnu, vanuit progressief oogpunt is democratie niet louter een institutioneel gegeven maar heeft ze ook een direct sociale dimensie, namelijk van ermee verbonden sociale praktijken. Als zodanig is democratie, of moét ze zijn, een samenleving van gelijken. Wezenlijk daarin staat de interactie tussen gelijke, maar singuliere personen, niét als een soort van “klonen” van elkaar: zij impliceert integendeel dat elk individu zich (er)kenbaar maakt, resp. (er)kenbaar kan maken, aan de andere in en door datgene wat hem of haar eigen is. Democratie vereist als zodanig het tegendeel van homogeneïteit; zij berust op de wisselwerking tussen verschillen, op diversiteit. In tegenstelling tot wat collega V. betoogt i.v.m. de beginselverklaring, is in deze context een verwijzing naar diversiteit géén “blijk van een pijnlijke intellectuele armoede”; diversiteit ligt vandaag meer dan ooit ten grondslag aan de beoogde democratische gelijkheid (ik verwijs naar Pierre Rosanvallon, “La société des égaux”, 2011).

sluier Grey-and-white-010 Dat geldt ook voor de “lokettenkwestie”: precies dààr, in het openbaar bestuur, eerder dan op straat tussen passanten, is er sprake van een dergelijke democratische interactie waarin de burger bij élke loketbediende, in haar of zijn eigenheid, een correcte en onpartijdige behandeling van zijn of haar belang mag verwachten. De logica van collega V.’ pleidooi voor “neutraliteit” op basis van vermoedens leidde niet enkel in het recente verleden tot het weveriaanse verbod op het “holebi-Tshirt”, maar heeft als verdere consequentie onvermijdelijk dat ook mensen met een getaande of donkere huidskleur en/of een vreemde naam verdacht moeten kunnen worden – “zij zijn allemààl moslims, niet waar, en wij hebben toch wel récht op onze vermoedens” (lees maar: vooroordelen). En uiteindelijk moet het ertoe leiden dat we ons pas écht “neutraal” gediend zouden (zullen?) voelen door voorgeprogrammeerde identieke robotten (“neutraler” kan het al niet zijn).

Tenslotte, wat de sous-entendus betreft die vermoed zouden kunnen/moeten worden n.a.v. het dragen van een hoofddoek door Vlaamse adolescenten en volwassenen. We kennen allen de filologische expertise inzake de “waarheid” van de islam, waarop collega V. zich geregeld laat voorstaan. Het betreft hier weliswaar een tekstuele expertise waarin er geen plaats is voor religieuze beleving of persoonlijke interpretatie vanwege de gelovige. Maar in zijn hoedanigheid van pedagoog: hoe kan of mag hij verwachten of verhopen dat mensen hun (al dan niet “foute”) opvattingen zouden bijsturen zolang zij niet in hun individuele waardigheid worden erkend en aanvaard – ondanks alle “vermoedens” -, óók en zelfs vooral in hun ambtsuitoefening binnen de openbare besturen? Maar ook: hoe anders komt er ook bij de burger-consument het nodige leerproces op gang om zijn (negatieve) “vermoedens” bij te stellen? (hdl)

sluier

Het gewraakte stuk van Vermeersch staat hier: http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130401_00525658

De Standaard-ombudsman Tom Naegels schreef in hetzelfde nummer:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130329_00523502

Herman De Ley  is emeritus prof. Antieke Filosofie aan de UGent. Zijn webstek is www.flwi.ugent.be/cie/aristoteles/index.htlm

Entry filed under: godsdienst, links, Media, Politiek Belgie, Samenleving. Tags: , , , , , .

MOK MA ZWEUT (versie 2.0) CHURCHILL: MYTHE EN REALITEIT

5 reacties Add your own

 • 1. Peter Van de Ven  |  april 4, 2013 om 9:56 am

  “Tenslotte, wat de sous-entendus betreft die vermoed zouden kunnen/moeten worden n.a.v. het dragen van een hoofddoek door Vlaamse adolescenten en volwassenen.”

  Maw het hele idiote hoofddoekdebat is een onderonsje onder flaminganten.

  Wat mij betreft is dit een gesloten dossier: wie tegen een hoofddoekverbod is op plaatsen en ogenblikken waarop dit verantwoord is, ondergraaft de democratie ten voordele van de theocratie, en diswalificeert zichzelf als stem-waardig politicus of partij.

  Dat betekent bv dat standpunten over andere onderwerpen van Sp.a of Groen! mij niet in het minst interesseren, want hun hoofddoekstandpunt maakt hen al ten gronde onaanvaardbaar.

  Elke ethische appreciatie is context gebonden. De Sharia, die een absoluut en contextvrije tolerantie van de hoofddoek wil, is daarom anti-democratisch, en met de Sharia elke persoon of partij die dit standpunt deelt. Wie een absoluut en contextvrij verbod op de hoofddoek wil, is dat eveneens.

  Blijft de vraag: in welke context kan de hoofddoek (echt) niet ? Door die vraag ontvankelijk te verklaren, worden de claims van de BOEH-activisten al principieel verworpen, want hun claim is absoluut.

  Voor absolutisme is in een democratie geen plaats. Voor relativisme evenmin.

  En Youssef ? Die moet zijn baard niet elimineren, maar wel fatsoeneren als de context dat vereist.

  Beantwoorden
 • 2. Luk Kennis  |  april 4, 2013 om 11:53 am

  Het probleem ligt niet zozeer bij hoofddoekdragende moslima’s achter een loket maar bij de reacties en “tegenacties” die daar het gevolg kunnen van zijn.Persoonlijk vind ik dat sommige Moslima’s er wel charmant uitzien met hun hoofdoek,zeker als die kleurrijk is en losjes wordt gedragen.Uiteraard is dit niet conform de Koran die stelt dat vrouwen hun schoonheid moeten verbergen omdat anders mannen zouden kunnen “hitsig” worden. (Mannen zijn immers kinderlijke wezens die hun sexuele driften niet onder controle houden-enfin de Koran zegt dat- en de Koran dat is het woord van God…)
  Als hoofddoeken toegelaten worden achter het loket dan is het hek van de dam voor andere serieuze en minder serieuze “versierselen”.
  Akkoord de meeste ambtenaren zijn bekwame en ernstige mensen en zullen wel in neutrale outfit blijven verschijnen maar ongetwijfeld zullen er “pipo’ en pipa’s zijn die hun fantasie-uit een zekere vorm van protest- de vrije loop laten.
  Hells Angel vesten,knalroze kledij, een vrijmetselaarsschort,een druidenrok met dito snoeimes,een heksenkleed met geparkeerde bezem,een decimetersgroot kruis,een opzichtig Rotary of Lyons kenteken, een opgenaaid schild met een klauwende Vlaamse Leeuw,enfin fantaseer zelf maar verder…
  Uiteindelijk zal men moeten bepalen dat alleen symbolen van erkende godsdiensten toegelaten zijn: dus een hoofddoek maar dan wel lelijk en strak gedragen zoals de Koran voorschrijft, een klein keppeltje en een klein kruisje. Maar de vraag is wel of daar een akkoord over te krijgen is. Ik ben persoonlijk een overtuigd atheist en dan vind ik dat er ook een herkenbare “geloofsgenoot” achter een loket zou mogen zitten…Maar ja wat gaat die dan wel mogen dragen?
  Ik vraag me ook af wat zo’n Moslima met hoofddoek achter het loket aan zure en onvriendelijke reacties gaat te slikken krijgen.
  En wat als helaas helaas nog eens een of andere radicale Moslim er in lukt een aanslag met vele doden te plegen in het station van Antwerpen of zo?
  Het moet al een erg moedige moslima zijn die de dag nadien nog met haar hoofddoek aan het loket durft te veschijnen.

  Beantwoorden
 • 3. doolaert  |  april 4, 2013 om 1:32 pm

  Wij vrijzinnigen, de toenmalige S.P.op kop, hebben jaren geijverd om rechtszalen te hebben die er neutraal uitzagen a.g. waar het kruisbeeld verwijderd werd.
  Nu gaat de SP.A ijveren voor het moslim uniform achter de loketten.
  Waar zit de logica ? De SP.A wil de moslims verleiden om voor hun te stemmen. Pure politieke prostitutie is dat. Verder moeten we niet zoeken.

  Beantwoorden
 • 4. Frank roels  |  april 4, 2013 om 1:59 pm

  Leve de hoofddoeken! http://vermeylenfonds.files.wordpress.com/2012/10/hoofdstukken-8-en-9.pdf
  Waarom is de hoofddoek in opmars? https://biblio.ugent.be/input/record/920908
  Hoofddoekverbod: en de winnaar is…
  https://biblio.ugent.be/input/record/814615
  Wie stuurt nu nog artikels naar DS?!

  Beantwoorden
 • 5. Adrien Verlee  |  april 4, 2013 om 10:57 pm

  Het blijft polarisatie oproepen. Dit feit zou een teken moeten zijn dat Links machtig goed zijn denken zal moeten overwegen. Wat ik niet zie bij velen, of die ‘velen’ schreeuwen de anderen weg?

  Er zijn tal van argumenten – soms beter, soms slechter – om te argumenteren dat hoofddoeken achter het loket niet kunnen.

  Maar kunnen we ook eens terug naar een fundamenteel criterium, alsook fundamentele geschiedenislessen?

  Spinoza, die wist het al hoor! Hij kon weten waarover hij sprak. Ook hij moest ‘op zijn tellen passen’. Hij concludeerde: hou religie gescheiden van de Staat.
  Waarom is dit voor een bepaald Links nu toch niet te begrijpen? Voor mij is dit als het ware het abc.

  Ten andere, een variatie op dit, galmt ons tegemoet vanuit Egypte zelf:
  “Net als religie en politiek [meng je best geen benzine en alcohol]”
  bron: http://www.deredactie.be/permalink/2.27589?video=1.1593728

  Het abc …

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Categorieën

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Doe mee met 1.414 andere volgers


%d bloggers liken dit: