Posts tagged ‘Bracke’

SIEGFRIED ALL-R0UND

bracke

 

door Jef Coeck

Nogal wat oneerbare feiten zijn bekend over de Kamervoorzitter, voorheen VRT-journalist, en daarvoor ongetwijfeld ook iets wat hoog scoorde in financiële termen bij een andere partij. We kennen nu het verhaal (?) van zijn professioneel verleden. Dat is niet echt zo, maar laten we het gemakshalve daarbij houden. Er is maar één woord voor: leugens. Het is raar dat de Mainstream Media dit woord vermijden. Zijn ze ergens bang voor? Hun eigen carrière? De woede van N-VA? Winst/verlies van lezers/kiezers?

Wat Bracke onder druk van de omstandigheden moest toegeven was, dat hij gelogen had. De eerste Burger des lands, voorzitter van de Kamer, hoogstbetaalde politicus van België, plus schnabbelaar voor een habbekrats. En dan ontkennen. De eerste dag. De tweede dag iets bekennen wat er op lijkt. Hoe laag moet je gevallen zijn om je eergevoel eigenhandig de nek om te draaien?

michel-de-montaigne

Michel de Montaigne (1533-1592)

Ik ben geen ethicus, laat staan een Etienne Vermeersch. Er zijn andere, en oudere bronnen die ik wil aanhalen. De Essays van Michel de Montaigne (Frans filosoof, 1533-1592) blijven een bron van inspiratie. Vooreerst constateert hij dat een uitstekend geheugen samengaat met een zwak verstand. Een zwak geheugen dus met een slap verstand. Ik spreek er mij niet over uit wat hier het geval. Alleen, zowel geheugen als verstand kun je camoufleren. Met leugens.

‘Wat mij een beetje troost is in de eerste plaats dat deze kwaal mij geholpen heeft een nog groter kwaad te overwinnen, namelijk de ambitie.’ (Montaigne) Laat dit een terloopse opmerking zijn.

Of dat ook bij Bracke het geval is, die overwinning, lijkt niet zeker. Zelfs integendeel. Maar goed, ieder heeft zijn (on)deugden, daar valt mee te leven zolang het anderen, de maatschappij, geen kwaad aandoet.

Nog even de Montaigne. ‘ Ik weet dat taalkundigen een onderscheid maken tussen liegen en een onwaarheid vertellen; zij zeggen dat een onwaarheid erop neerkomt dat je een onware mededeling doet die je echter voor waar houdt, en dat het Latijnse werkwoord ‘mentiri’ waar het Franse ‘mentir’ van afgeleid is, en dat het predikaat leugenaar slechts op hen slaat die iets zeggen dat in strijd is met wat ze weten.’

‘Liegen is werkelijk een ellendige ondeugd. Alleen krachtens het woord zijn wij mens en staan met elkaar in contact. Als wij beseften hoe afschuwelijk de leugen is en wat wij ermee aanrichten, zouden wij die overtreding te vuur en te zwaard bestrijden, en met meer reden dan andere misdaden. De leugen, en in iets mindere mate de halsstarrigheid moet alle mogelijke middelen worden bestreden zodra ze de kop opsteken. Als de tong eenmaal deze kwalijke gewoonte heeft angenomen, kan hij zich er vreemd genoeg niet meer van bevrijden.’

‘Had de leugen maar net als de waarheid één gezicht, dan zouden we beter af zijn. Want dan konden we het omgekeerde van wat een leugenaar zegt voor waar aannemen.’

Misschien kan dit stukje ertoe bijdragen om in de media de juiste termen te gebruiken? Liegen is nu eenmaal liegen. Stelen is stelen. Bedriegen is bedrog. Luieren in staatsdienst is een cementblok van dit alles.

*Michel de Montaigne, De essays, Amsterdam, 2004

February 18, 2017 at 5:30 pm 2 comments

Wilders, fascisme, en de erfenis van de Verlichting

Is Wilders een fascist? Moet België gesplitst worden omdat we hier nu eenmaal twee democratieën hebben? Over deze en andere prangende kwesties verscheen het volgende stuk van de socioloog Jan Blommaert in De Wereld Morgen.
Stof voor discussie tussen de kerststronk en de nieuwjaarsdronk.
Aan allen een opperbest 2011 gewenst!
Johan Depoortere

woensdag 22 december 2010
door Jan Blommaert
Het feit dat we van politici enkel nog krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat alles dan nog onder de noemer van democratie: dat is de crisis van onze democratie, schrijft Jan Blommaert.

Er is de laatste maanden in Nederland nogal wat te doen over een klein boekje van Rob Riemen, De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme (Atlas 2010). In dat boekje noemt Riemen Geert Wilders een fascist. Hij doet dat na een rondgang langsheen een ruim aantal schrijvers en filosofen, van Camus over Ortega y Gasset tot en met Thomas Mann en Menno Ter Braak.

Ressentiment, rancune, gecultiveerde haat tegenover een kleine categorie van zondebokken, moreel en ideologisch nihilisme en de cultus van het oppervlakkige, en de doctrine van de menselijke ongelijkheid: deze zaken definiëren voor Riemen het fascisme en Wilders voldoet volmaakt aan deze criteria; hij is dus een fascist.

Alhoewel, dat is problematisch, want op de term fascisme kleeft een taboe. Dus “zo kunnen we nu constateren dat wat evident een opleving van het fascisme in onze samenleving is, zo toch niet genoemd mag worden” (p.38). Riemen wil niet provoceren met zijn boekje, maar hij wil de dingen wel benoemen zoals ze zijn. Parler Vrai, met andere woorden – iets waar mensen als Wilders anders bepaald niet vies van zijn.

Rechtse taboes

Het taboe bestaat echt, zoveel werd duidelijk uit de reacties van een aantal prominente opiniemakers. Frits Bolkestein, de neoliberale Charles de Gaulle, schreef schuimbekkend van woede dat Riemen zich moest schamen over zoveel onzin en dat hij het echte fascisme bagatteliseerde; enkele historici benadrukten dat fascisme historisch toch wel héél specifiek was en dat enkel jongens zoals Mussolini en Hitler eraan voldeden; en Paul Cliteur – wie anders? – bekloeg zich over het feit dat het gebruik van fascisme om Wilders te beschrijven neerkwam op haat zaaien en bovendien het leven van Wilders (nog) onveiliger maakte – vrije meningsuiting blijkt dus zelfs voor Cliteur z’n grenzen te hebben.

Men is duidelijk op z’n ongemak bij het gebruik van de uiterst gekleurde term fascisme voor iemand zoals Wilders, die zichzelf, zoals we weten, liefst van al omschrijft als een ‘democraat in hart en nieren’. Het feit dat alle door Riemen aangegeven criteria perfect passen op Wilders doet kennelijk weinig ter zake; een tijdje geleden werd Wilders door onderzoekers bestempeld als ‘extreem rechts’, en ook daar vond men dat dit overtrokken was. De onderzoekers moesten hun bepaling bijstellen, want Wilders vond hun onderzoek ‘klinkklare nonsens’ en een uiting van linkse intellectuele vooringenomenheid. De rest van het politieke veld in Nederland trad hem daarover impliciet bij: men vond het ‘onverstandig’, ‘niet gepast’ en ‘onvoorzichtig’ om dergelijke grote woorden te gebruiken. We hoorden de klassieke reacties van politieke correctheid.1

Tiens tiens, er blijken dus naast de welbekende linkse taboes ook nog rechtse taboes te bestaan, en rechtse politieke correctheid. Merkwaardig, want de woorden ‘taboe’ en ‘politieke correctheid’ zijn het laatste decennium innig verstrengeld geraakt met het adjectief ‘links’; we ontdekken via het debat over Riemen dat ook de rechterzijde zo z’n gevoelige plekken heeft, en dat debat bewijst dat ‘fascisme’ zo’n gevoelige plek is. Laat me die gevoelige plek wat masseren, misschien doet dat deugd.

In wat volgt wil ik twee argumenten formuleren. Het eerste argument is dat Riemen gelijk heeft wanneer hij Wilders een fascist noemt, al moeten we daarbij een aantal opmerkingen maken over de structuur van het actuele politieke debat en het dus ook over Belgen zoals Siegfried Bracke hebben. Het tweede argument gaat over democratie en zijn vijanden, en bij dit laatste punt moet ik het noodzakelijk ook over Paul Scheffer hebben. Ik sluit af met een herformulering van de stelling van Riemen die, naar ik hoop, door mijn tekst wat ruimer onderbouwd wordt.

Links en rechts: over definities en argumenten

Ongemak van woorden, ongemak over woorden: het politieke debat staat er bol van. Dat is deels vanzelfsprekend want politiek is in z’n diepste essentie een bedrijf van woorden, een mechaniek van definities en strijd over definities. Hoe men zichzelf benoemt, hoe anderen ons benoemen, hoe we bepaalde processen en fenomenen benoemen – dat is de kern van politiek.

De ‘terrorist’ van de ene is de ‘vrijheidstrijder’ van de andere; de ‘crisis’ van de ene is de ‘tijdelijke marktcorrectie’ van de andere; de ‘vrije meningsuiting’ van de ene is de ‘bedreiging voor de nationale veiligheid’ van de andere (zoals Julian Assange mocht ondervinden). Strijd over woorden is politiek, want woorden zijn nooit neutraal en puur beschrijvend maar altijd positionerend, altijd dingen die één bepaalde opstelling weergeven in contrast met een andere.

Dat heeft allerhande gevolgen. Het duidelijkste gevolg is dat er geen ‘objectieve’ politieke taal is; politieke taal kàn nooit puur beschrijvend zijn, want ze is politiek, dus per definitie partisaan en per definitie een middel in de strijd om de macht. Dat merkt men, zoals gezegd, net wanneer het over definities gaat. Precies dan ziet men dat het beklemtonen van het feit dat een woord dit moét betekenen, en dat niet mag betekenen de inzet is van het politieke conflict. We laten bij wijze van voorbeeld Bolkestein aan het woord:

“Het fascisme begon als een cultureel verschijnsel. Zijn voorlopers waren intellectuelen. Bergson en zijn vitalisme, uitgedrukt in het begrip ‘elan vital’. Sorel en zijn revolutionaire syndicalisme. Vooral Marinetti en zijn futurisme, die meende dat ‘tot de tanden gewapende bataljons het hoogtepunt van de esthetica vormden’. Het fascisme was een elitaire beweging met als bestaansgrond de ontkenning van universele waarden. Een kind kan zien dat dit op Geert Wilders slaat als een tang op een varken.”2

We merken dat Bolkestein hier alle mogelijke moeite doet om fascisme netjes en precies, zij het wel héél idiosyncratisch, te omschrijven als een beweging uit het verleden die voortkwam uit een (linkse!) intellectuele en artistieke elite. Noteer evenwel dat hij “de ontkenning van universele waarden” als “bestaansgrond” voor fascisme ziet. Ik kom daar verder nog op terug. Bolkestein plaatst hier een definitie van fascisme tegenover die van Riemen – dat is alles wat hier gebeurt. Het hele vervolg van het artikel van Bolkestein is een verdere uitwerking van dit definitie-verschil.

Daarbij geeft Bolkestein nog een reeks definities, bijvoorbeeld:

“Riemen noemt Wilders een populist. Maar wat is populisme precies? Behalve dan een verzamelnaam voor alles waaraan men de pest heeft. Bij mijn weten zijn leden van de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Is het dan zo gek dat zij hun oor te luisteren leggen bij wat het volk vindt?”

Ook hierop kom ik straks nog even terug. Op dit punt volstaat het te zien hoe de argumentatie van Bolkestein volkomen drijft op definities, die dan ten gronde afwijken van diegene die Riemen aangaf. De kritiek vanwege historici zoals Bolkestein volgde precies dezelfde logica: eerst wordt fascisme zo gedefinieerd dat het enkel op één bepaalde reeks historisch gesitueerde fenomenen kan slaan, waarna (weinig verrassend) wordt uitgelegd dat het toepassen van fascisme op Wilders niet klopt. Vanuit die definitie wel te verstaan.3

Riemen is overigens gul met definities en argumenten in z’n boekje, dat hebben we boven al gemeld, en wat hem betreft is fascisme de politieke uitkomst van een ruimer probleem van waardenverlies en vervlakking, economische uitbuiting en egoïsme, chauvinisme en korte-termijn denken. Vanuit deze definitie is er inderdaad een continuïteit (of herhaling) met het interbellum.

Lees de diagnose van de cultuurindustrie uit Dialectiek van de Verlichting van Horkheimer en Adorno (geschreven in 1947), de analyse van Hannah Arendt in The Origins of Totalitarianism (uitgegeven tussen 1948 en1968), de kritiek op de universalisering van de kleinburgerlijke cultuur in Roland Barthes’ Myhologies (1957), het gelijklopende argument van Marcuse in One-Dimensional Man (1964) of de snijdende kritieken op de vervlakkende en depoliserende werking van televisie van achtereenvolgens Raymond Williams (1974) en Pierre Bourdieu (1996).4

Men ziet telkens hetzelfde motief opduiken: we leven in een cultuur die telkens weer, of permanent, zichzelf naar beneden toe nivelleert, en dit heeft allerhande politieke en maatschappelijke gevolgen: politieke apathie, het verlies van een besef van waarden, van kwaliteit, van morele en ideologische onderscheiden, concentratie op vermaak en consumptie – kortom, het verlies van de Grote Verhalen, het Grote Verhaal van de Liberale Democratie. En het is deze bredere beweging die haast ongemerkt – omdat het ons niets kan schelen – een politiek toelaat en mogelijk maakt die zich niets meer gelegen laat aan de Grote Verhalen, maar alleen nog bestaat uit faits divers – dingen waarvan Bourdieu zei qui font la diversion, ze leveren ons vermaak op, entertainment.

Voor al deze auteurs staan dergelijke ontwikkelingen in contrast met iets anders: de open en vrije samenleving die drijft op bewuste burgers. En die bewuste burgers gebruiken een instrument: argumentatie, redelijke argumentatie die is ingebed in kennis van zaken, reflectie en een drang naar intellectuele kwaliteit – datgene wat Rob Riemen in z’n bekendste werk als Adel van de Geest beschreef (Atlas 2009).

Wanneer men ophoudt met argumenteren begint men te schelden – of, zoals we hier zagen, met definities te gooien en zo een vorm van verbale hygiene op te leggen aan de tegenstrever. Men definieert zo immers het hele argument van de tegenstrever weg door er eenvoudigweg van uit te gaan dat het argument zich baseert op een verkeerde aanname, “X is Y”, terwijl het “X is Z” moet zijn. Je mag dit woord niet in die betekenis gebruiken, daar komt het op neer, en doe je dit wel, dan ‘vervuil’ je het debat.5

Laat ons dit even dieper uitspitten. Argumentatie wordt vervangen door definities, en dan liefst nog definities die de zaak versimpelen – etymologische definities, common sense definities of definities uit Van Dale, die de suggestie geven dat ieder ander gebruik van een term niet legitiem is. We zagen dit hierboven al, toen Bolkestein zich afvroeg wat Riemen bedoelde met ‘populisme’ en er zelf zijn interpretatie aan gaf:

“Bij mijn weten zijn leden van de Tweede Kamer volksvertegenwoordigers. Is het dan zo gek dat zij hun oor te luisteren leggen bij wat het volk vindt?”

“Het volk vertegenwoordigen” houdt dus in dat men “zijn oor te luisteren legt” bij dat volk. Vreemd, ik heb dat nog ergens gehoord. Hier is Steve Stevaert, de man die het Vlaamse socialisme terug plezant zou maken, in 2003:

“De politieke verkozenen zijn VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Zij vertegenwoordigen niet zichzelf, maar de mensen. Nu moet men mij toch eens uitleggen waarom iemand die de mensen vertegenwoordigt door naar hen te luisteren en op hun vragen in te spelen, een populist is.”6

Voilà – de zaak is eenvoudig. Een populist is in wezen een echte, waarachtige democraat, want als vertegenwoordiger des ‘volks’ luistert hij naar dat ‘volk’ en praat hij zoals het volk: hij praat volks. Wie het ‘gewone volk’ imiteert is een echte democraat, en dit houdt twee dingen in. Eén, men mag niét spreken als intellectueel, want intellectuelen zijn een wereldvreemde elite; en twee, men mag schelden, schimpen en andere vormen van verbaal geweld gebruiken, want ‘de gewone mensen’ spreken ook zo.

Wilders zegt daarom van zichzelf dat hij een politicus is en geen diplomaat, en dat betekent dat hij ‘er geen doekjes om hoeft te winden’ en ‘de dingen kan zeggen zoals ze zijn’. Als ‘democraat in hart en nieren’ spreekt hij de taal van het volk; als het volk racistisch spreekt, of beledigend, of kwetsend en veralgemenend, dan is het aan de democraat-politicus om ook zo te spreken. Want dan, en pas dan, is men echt democraat, wanneer men een perfect doorgeefluik is voor de stem van ‘het volk’.

Ik zou hier met enige kwaadwilligheid enkele precedenten kunnen geven. De krant van Hitlers Nazi’s heette uiteraard de Völkischer Beobachter – een vrije vertaling van wat Bolkestein en Stevaert boven als ‘democratie’ verstaan – en het Vlaams Blok stelde zichzelf in propaganda-materialen steevast voor als “De stem van het volk”. Ik wil maar zeggen: de definitie van de ‘democraat’ als perfect doorgeefluik van de stem des volks, welnu die definitie heeft een boeiende geschiedenis.

De intellectuelen behoren niet tot het volk – meer nog, in de wereld van de Belgische ex-topjournalist en huidige Vlaams-nationalistische coryfee Siegfried Bracke wordt de (intellectuele) opiniemaker als tegendeel gezien met ‘de mensen’ tout court. Vandaar dat Bracke zichzelf graag als ‘links’ wil zien. De voormalige Koning der Opiniemakers spreekt nu zoals ‘het volk’, hij zegt de dingen die ‘de mensen’ aanbelangen, en hij verdedigt die goede brave zielen als een oude dorpspastoor tegen de arrogantie van die andere opiniemakers, elitaire opiniemakers die hij met het label Gauche Caviar aanduidt:

“mensen die niet meer weten hoeveel 100 euro is, en vooral niet wat heel veel mensen moeten doen om die 100 euro bijeen te krijgen. Kan het dan overigens verwonderen dat er een gigantische kloof blijkt tussen deze praetors van de meningen en de publieke opinie zelf?” 7

Tegenover die Gauche Caviar staat dan de échte volkse democraat, en dat is iemand die niét analyseert, geen kennis van zaken nastreeft (naar eigen zeggen “gebruikt hij zijn verstand”, en dat is ruim voldoende), de zaken nooit voorstelt als complex, een duidelijk onderscheid maakt tussen wat belangrijk is voor “de mensen” en wat dat niet is, en zo meer. “Links” staat hier – als definitie – simpelweg voor “anti-elitair”, en die “elite”, dat zijn dan mensen die aanspraak maken op kennis van zaken en die daardoor meningen vertolken die, hoe verrassend, afwijken van die van de ‘gewone man’.

Dit lijntje werkt, het werkt goed, en het komt erop neer dat mensen als Bracke, Wilders en anderen iedereen de mond kunnen snoeren wier standpunt afwijkt van datgene wat – werkelijk of vermeend – onder ‘de mensen’ leeft.8 ‘De mensen’ hebben de indruk dat de criminaliteit toeneemt, deskundigen spreken dat met de feiten in de hand tegen, dus hebben de deskundigen ongelijk. ‘De mensen’ geloven dat de Islam een bedreiging is voor ons, moslims spreken dat tegen, dus moslims hebben ongelijk. Meer nog, deskundigen die ‘de mensen’ tegenspreken liegen en proberen ons (‘de mensen’) hun denkbeelden op te dringen.

Dit is hoe Bracke reageert op een studie waarin een causaal verband tussen etniciteit en criminaliteit wordt weerlegd:

“Eens te meer wordt hier geprobeerd om, overgoten met een wetenschappelijke saus, mensen juist te laten denken. En wie juist denkt is moreel goed en verheven. Het is een au fond ideologische discussie, maar dan een totaal verkeerde, waarvan ik hoop dat ze ooit zal stoppen. Het is het bekende slachtofferverhaal.

Het is een verhaal dat misbruikt wordt door de zogeheten progressieve elites, en, helaas, ook door de minderheden zelf. Om te zeggen ‘ons/hen treft geen schuld, wij/zij zijn niet verantwoordelijk’.

À propos. Eén. Weet u wat zo jammer is? Dat door dit soort fratsen de werkelijkheid versluierd wordt, met als gevolg dat échte problemen daardoor nog verder van een oplossing zijn dan ooit.”9

‘De werkelijkheid’, ‘de échte problemen’. Op deze frasen – definities uiteraard – rijden Wilders, Bracke en anderen doorheen het politieke landschap. Ze zijn tweede-generatie gebruikers, want Pim Fortuyn en (in Vlaanderen nog eerder dan in Nederland) Guy Verhofstadt, Steve Stevaert en het Vlaams Blok/Belang waren de pioniers van ‘de echte problemen’ – en van het motiefje waarbij die ‘echte problemen’ doelbewust verzwegen of verdraaid werden door ‘politiek correcte’ leden van een (‘zogeheten’ of ‘zelfverklaarde’) ‘linkse intellectuele elite’, die daardoor ‘anti-democratisch’ zijn.

Het motief is bekend, het is een refrein, en de uitspraak van Bracke heeft bijgevolg vele broertjes. Om er één te geven, hier is wat Wilders himself te zeggen had op het onderzoek van de Anne Frank Stichting waarin hij als extreem-rechts werd gecatalogeerd:

“Dit is de zoveelste schandelijke en ziekelijke poging van de elite ons te demoniseren en de PVV en al onze kiezers proberen de mond te snoeren. Maar dat gaat ze nooit lukken! Als er iets is dat de democratie ondermijnt, dan is het wel deze linkse elite, onder wie dit soort nep-onderzoekers, en de islamisering.”10

Wilders gaf deze commentaren via Twitter, en hier belanden we op een punt dat wat aandacht verdient. Laat me eerst even de voornaamste punten samenvatten. We hebben gezien dat definities een uiterst belangrijke rol vervullen in het politieke debat, en dat ze de plaats innemen van volwaardige argumentaties.

We hebben eveneens gezien dat deze nadruk op definities gericht is op versimpeling, en dat die versimpeling daarenboven wordt gemotiveerd als ‘democratisch’ (in de zin van ‘volksheid’), omdat ze in gaat tegen de complexe stem van de intellectuele elite.

Men simplifieert en verwerpt complexe argumentaties niet enkel omdat ze intellectuele en politieke moeite kosten en het eigen standpunt tegenspreken, men verwerpt ze omdat ze op zichzelf een illustratie zijn van de politiek die men verwerpt: een politiek die zich baseert op argumentatie.

Net op dit punt komt de nieuwe technologie binnen. Blogs en tweets zijn bliksemsnel uitgegroeid tot dé meest gebruikte kanalen voor politiek ‘nieuws’. Wilders heeft er een grote voorliefde voor, hij communiceert overwegend via Tweets. Wat houden deze formaten eigenlijk in? Wel, ze hebben twee grote eigenschappen: zijn kort en snel. Blogs en tweets zijn niet gemaakt voor lange en ingewikkelde berichten. Men schrijft in de regel geen tractaat via Twitter. Wat men er wel mee kan doen is een bliksemsnelle reflexmatige reactie geven op een voorval – een korte en krachtige one-liner die recht uit de buik komt en ongefilterd, ongezouten een mening geeft.

Journalisten smullen ervan: blogs en tweets bieden een kort-op-de-bal gevoelsmatig kanaal voor politieke reacties: vrolijk of droef, blij of boos, tevreden of ongerust. In een mediawereld waarin alles razendsnel moet gaan, kort en krachtig moet zijn, en liefst ook nog een persoonlijkheid en wat emoties moet weergeven, zijn blogs en tweets gefundeness Fressen.

Deze nieuwe genres scheppen nieuwe mogelijkheden voor politieke communicatie. Eén, ze ontslaan de gebruiker van de plicht te argumenteren, want daarvoor is eenvoudigweg geen plaats. Twee, ze scheppen daardoor een grote ruimte om via ‘esthetiek’ effecten te realiseren. Esthetiek: krachtige, scherpe, gebalde, gewelddadige berichten drijven boven, want net die dingen verzorgen de esthetiek van de authenticiteit.

Wie zo spreekt is eerlijk, recht-voor-de-raap en recht-door-zee, geen hielenlikker of blaaskaak maar een oprecht mens, een echte mens die tot ‘de mensen’ hoort. ‘Gewone mensen’ worden immers ook kwaad en opgewonden, ze vloeken soms ook, en hun ja is ja, hun nee is nee. En net daardoor zijn ze gerechtigd om eender welke intellectueel weerwerk te bieden en argumenten te verwerpen met oprechte salvo’s van scheldwoorden. Enkele voorbeelden, geplukt van de ‘reacties’ pagina van De Standaard na publicatie op 7 december 2010 op een opiniestuk van mij; ik druk ze af in de vorm waarin ze verschenen:

“Politicoloog of socioloog; synoniem hiervan: lulloloog? Overigens is dS, allicht voor de duidelijkheid, vergeten te vermelden dat B-plusser j.blommaert een notoire communist is van stalinistische pvda-strekking. Althans naar eigen zeggen cfr soloidair-interview. Dit soort artikelen komen in dS. Invloed van ex-demorgen BB?”

“Sinds wanneer is criminologie (laat staan sociologie) een wetenschap? Verder is Blommaert een schoolvoorbeeld van wat hij denkt te bestrijden: een ideologisch geborneerde fundamentalist met een totaal achterhaald, reactionair denkkader. Ach die marxisten… Sterf toch oude gedachten!”

“Marc Hooghe is een politicoloog : géén wetenschaper dus. Wetenschappers zijn voor mij mensen die zich bezig houden met exacte wetenschapen. Maar die hoor je nooit, want die zijn druk aan ‘t werk. En ik citeer Blommaert : ‘En kijk eens, deze keer hoort men geen gepruttel van de overkant. Hooghe en zijn collega’s krijgen publiek gelijk.’ Dat komt om dat die ‘overkant’ geen linkse opiniemakers kent die om de vijf voet een stukje in de krant mogen schrijven. Noem die ‘overkent’ voor mijn part ‘de zwijgende meerderheid’”

Opvallend toch hoe vaak men precies dezelfde frasen hoort, precies dezelfde toonzetting; opvallend ook hoe die frasen overeenstemmen met de punten die in dezelfde context gemaakt werden door Wilders en Bracke; en opvallend, tenslotte, hoe alles hier draait rond definities, niet rond argumenten: Blommaert is een communist, is een schoolvoorbeeld; Hooghe is geen wetenschapper, politicologie is geen wetenschap, en zo voort.

De nieuwe technologie zorgt voor een fenomenale uniformisering in het politieke debat: zaken worden herleid tot een beperkte reeks definiërende uitspraken, tot een simpel ja-nee schema dat geen argumenten toelaat, enkel simpele en versimpelende definitie. Tijdens het laatste televisiedebat voor de verkiezingen van 2010 zagen we Wilders zo in actie. Hij lanceerde zelf een vraag aan de andere panelleden: ‘gaat U of gaat U niet fors investeren in de zorg?’ En vervolgens onderbrak hij iedere poging van andere sprekers om deze vraag te beantwoorden met “JA of NEE?!”.

Zo eenvoudig zit die nieuwe politieke wereld in mekaar: het is ja, of het is nee. Vergeet argumenten, alles is to be or not to be. En in een televisieprogramma waarin elk antwoord maximaal 16 seconden lang mag zijn werkt dit prima, want men raakt op die manier steeds goed uit z’n woorden. Politici staan in de media nog onder één soort van druk: tijdsdruk. Inhoudelijk worden ze gerust gelaten zolang ze maar ‘kort (alstublieft)’ en ‘(dat was heel) duidelijk’ antwoorden.11

Zo een wereld is precies de wereld die Rob Riemen beschrijft: een wereld waarin analyse en argumentatie voortdurend terrein verliezen, zodat de luidste en minst scrupuleuze sprekers de beste kaarten hebben. Wie bang is van het verbale geweld (en dat is, zoals we weten, een reële vorm van geweld), of wie liever de zaken eerst grondig bekijkt vooraleer zich erover uit te spreken – die mensen drijven naar de marge van het politieke debat.

Dat debat wordt dan ook overheerst door oppervlakkige, esthetisch verzorgde schijnargumenten, die er alleen maar uitzien als argumentaties maar geen enkele argumentatie-analyse overleven. Het is doen alsof men argumenteert. Het verheven proza van Bracke kan ons alweer puike illustraties bieden. Hier geeft hij een apologie van spelletjesprogramma’s waarin politici meedoen; commentaar is wellicht overbodig:12

“Debatten zijn belangrijk – zeer zeker – maar onderschat toch ook maar de andere zogenaamd luchtige programma’s niet. Die zijn vaak zeer relevant. Omdat daarin blijkt wat voor soort mensen onze politici zijn. En ik wil dat als betrokken burger wel weten.

Want ik kies via het stemhokje niet alleen voor de richting die het beleid mijns inziens moet uitgaan. Ik kies ook voor mensen die uit mijn naam het land mogen besturen. En dat laatste is meer dan het partijprogramma uitvoeren. Besturen is ook reageren op onbekende, onvoorziene omstandigheden. Managen zeg maar, leiding geven. En nu komt het…

Via op het eerste gezicht tamelijk onschuldige, ja zelfs onnozele programma’s en spelletjes kan je er zicht op krijgen of mensen daarvoor geschikt zijn of niet.
Er zijn trouwens bedrijven die voor veel geld allerlei spelletjes opzetten om na te gaan of mensen voor verantwoordelijke en/of leidinggevende functies geschikt zijn of niet. Een dag lang moeten die dan allerlei situaties spelen en vaak lachwekkende spelletjes doen. Na afloop staat wel vast of je geschikt bent om verantwoordelijkheid op te nemen. Een assesment heet dat. Een beetje bedrijf dat zichzelf ernstig neemt, vindt assesments voor het human resources-beleid een absolute must.

Waarom zou dat voor de leidinggevenden van het land anders zijn? En is het geen goede zaak dat iedereen die spelletjes ook kan zien?”

Zoals Bourdieu aangaf: we leven in de terreur van de faits divers qui font diversion. Berlusconi is natuurlijk ook niet ver meer af. In zo’n klimaat wordt de rede verdrukt en overheersen platvloersheid, hyperbolen en superlatieven, willekeur inzake standpunten, en oproepen om figuren toch maar op hun woord te geloven omdat ze zo eerlijk zijn. We moeten vooral niet dénken, want als je dat doet dan ben je niet democratisch maar elitair.13 Voor Rob Riemen leidt dit tot fascisme en is Wilders een fascist.

Ik stel vast dat zijn standpunt niet weerlegd is; men heeft enkel gepoogd het weg te definiëren. Ik stel ook vast dat Horkheimer en Adorno, Arendt, Barthes, Marcuse, Williams en Bourdieu allemaal hebben gewaarschuwd voor hetzelfde gevaar, en dat ze dat allemaal deden om dezelfde redenen. Riemen is dus in goed gezelschap, en ik zet me graag aan zijn kant. Maar er is meer.

De open samenleving en haar vijanden

Frits Bolkestein, dat zagen we, had niets dan hoon voor Rob Riemen. Hij crediteerde het fascisme daarenboven aan een linkse intellectuele en artistieke elite – naar de empirische bewijzen hiervoor hebben we het raden – maar stelde wel dat fascisten universele waarden ontkennen. Inderdaad, we identificeren totalitaire regimes traditioneel als regimes die de universele waarden kwalificeren of ontkennen.

Die universele waarden zijn ten gronde uiteraard niet echt universeel; het zijn de grote waarden van de Verlichting, het fundamentele humanisme van de Liberale Vrijheden – de gelijkheidsgedachte, de scheiding tussen de private en de publieke sfeer, de vrijheid van meningsuiting, van politieke overtuiging en van religie, het primaat van de rede, het vrije onderzoek en het open debat, het respect voor de menselijke waardigheid en de tolerantie voor de politieke, culturele en sociale diversiteit als basis-ethos van de burger.

Europa beroept zich graag op deze waarden; het zijn die waarden die Europa tot een politiek en ideologisch paradijs maken, en het zijn die waarden die Europa graag exporteert naar andere minder paradijselijke gebieden. En ja, wie er de grondwet van een handvol Europese lidstaten op na slaat ziet die Liberale Vrijheden vaak opgelijst in de preambule of in de allereerste bepalingen. Ze zijn inderdaad het fundament van ons staatsbestel, en het zijn inderdaad dingen van immense waarde voor elk van ons. Weinigen onder ons zijn zich actief bewust van hun bestaan en belang, gewoon omdat ze zo evident zijn. Velen onder ons vinden ze dan ook niet per se een oorlog waard, of zelfs een ernstige reflectie. De Liberale Vrijheden zijn het behangpapier van onze samenlevingen geworden.

Dat is kennelijk ook het standpunt van Geert Wilders, want hij opperde in 2006 dat het eerste artikel uit de Nederlandse grondwet – het gelijkheidsbeginsel – best mocht geschrapt worden.14 Bovendien is hij van mening dat de islam geen godsdienst is maar een politieke ideologie die uit Nederland moet gebannen worden, want ze is volkomen in strijd met de waarden van het Westen en is er zelfs een duidelijke bedreiging voor. Islam is simpelweg een nieuwe vorm van fascisme of communisme.15 Democratie en islam: ze gaan niet samen, ook al zou elke Liberale democraat een ‘politieke’ Islam moeten gedogen precies omdàt het een politieke ideologie is – ze doen dat immers even goed met de christendemocratie.

Het open debat en het respect voor de politieke diversiteit, zoals we zegden: het zijn de precies fundamenten van de Westerse democratie die Wilders inroept die hem er toe zouden moeten dwingen met moslims in debat te gaan eerder dan er fatwa’s over uit te spreken. Het feit dat niemand deze aartsliberaal ooit heeft gewezen op deze catastrofale paradox in zijn eigen opstelling, en dat mensen zoals Bolkestein ze niet eens blijken op te merken, wijst uit hoe ver onze politiek is afgedwaald van de Grote Verhalen waaraan ze haar bestaan en haar structuur te danken heeft.

Liberalen vallen de grote Liberale Vrijheden aan in naam van diezelfde Vrijheden. En christendemocraten die alles te verliezen hebben bij het afwijzen van ‘politieke’ versies van religie geven hieraan gedoogsteun. Ziedaar het merkwaardige ideologische universum waarin we thans leven. Hume, Mill, Rousseau en Benjamin Franklin zouden zich bij het lezen van de esbattementen van hun Liberale zonen omkeren in hun graf; over Marx hoeven we het vooralsnog niet te hebben.

De Grote Verhalen zijn afgeschaft en ideologische rechtlijnigheid is niet langer een vereiste voor een florissant politiek leven. Paradoxen zoals deze zijn dan ook niet langer een obstakel voor politiek succes. Paradoxen en inconsistenties allerhande zijn zelfs helemaal geen bezwaar meer – politici zoals Wilders grossieren er in.

Op 14 december 2010 publiceerde Wilders een artikel in de Volkskrant, onder de titel “Palestijnse staat is er al lang: Jordanië”. In dat artikel legt Wilders uit dat er na de stichting van de staat Israël een ‘etnische zuivering’ plaats vond in de Arabische buurlanden. Joden werden verwijderd. Tezelfder tijd ontstond natuurlijk het Palestijnse ‘vluchtelingenprobleem’ – de aanhalingstekens worden straks door Wilders zelf toegelicht. En hiervoor ziet Wilders een simpele oplossing. Jordanië heeft zichzelf tot voor kort altijd als een ‘Palestijnse’ staat gezien; welnu, de paar miljoen Palestijnse ‘vluchtelingen’ kunnen best overgebracht worden naar Jordanië, want dat is tenslotte hun lang verwachte Palestijnse staat. Wilders lijkt er geen problemen mee te hebben dat hij in zijn reactie tegen de Arabische ‘etnische zuivering’ een nog grotere ‘etnische zuivering’ voorstelt:

“Jordanië heeft 6,4 miljoen inwoners, onder wie reeds 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen. 2,7 miljoen vluchtelingen bijkomend toelaten, zal voor problemen zorgen, maar het is niet onmogelijk. Dit vereist echter dat Jordanië zich openstelt voor alle Palestijnse vluchtelingen.”

Zo, dit “zal voor problemen zorgen”. Een etnische zuivering heeft inderdaad vervelende neveneffecten. De volkomen scheve argumentatie stelt het conflict in het Midden-Oosten voor als uitsluitend het gevolg van islamitsch antisemitisme – waardoor het ‘ideologisch’ is. Dat ideologische karakter van het conflict heeft tot gevolg dat ‘territoriale toegevingen’ gevaarlijk zijn voor Israël (waarom wordt niet uitgelegd). De oplossing dient zich aan: laat de moslims terugkeren naar hun ‘land van herkomst’ en laat de Joden leven in het land dat hun naam draagt: Judea. Dat land van herkomst heeft het trouwens zelf gezocht, het noemde zich tot voor kort immers de ‘Palestijnse staat’.

En tenslotte zijn die Palestijnen geen echte ‘vluchtelingen’. Immers:
“De VN beweren dat er 4,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn. Volgens de internationale definitie wordt de status van een vluchteling slechts toegepast op de eerste generatie vluchtelingen. De VN maken echter een uitzondering voor één groep: de Palestijnen. Nakomelingen van Palestijnse vluchtelingen krijgen dezelfde status als hun voorouders. Daarom steeg het aantal zogenaamde Palestijnse vluchtelingen van 710.000 in 1950 naar meer dan 4,7 miljoen in 2010. De VN gebruikt deze vluchtelingen als demografisch wapen tegen Israël.”

Zo. De kinderen van vluchtelingen zijn dus geen vluchtelingen meer. Volgens dezelfde logica zijn de kinderen van allochtonen in Nederland natuurlijk geen allochtonen meer en beginnen de demografische cijfers over allochtonen er wel anders uit te zien – alweer een inconsistentie die Wilders lijkt te ontgaan. En de bottom line is: laat de VN ophouden Israël te chanteren en organiseer gewoon één van de grootste etnische zuiveringen uit de geschiedenis.

Daarmee is alles opgelost en kan Wilders als geopolitiek genie de Nobelprijs voor de Vrede krijgen. Inmiddels is het artikel wel een argumentatieve draak waarin de ene non sequitur de andere opvolgt en waarin zelfs de pogingen tot schijnargumentatie het niveau van een schoolopstel niet overstijgen. Het is een cut-and-paste van allerhande kleine puntjes: Wilders blogt en Twittert er op los, en de problemen die dat schept worden helder wanneer hij een iets langer stuk moet ophoesten.16

Het feit dat ik Rob Riemen steun in zijn omschrijving van Wilders als fascist begint misschien wat begrijpelijker te worden. Ik weiger uitspraken zoals deze te beschouwen als domheid, want ik geloof dat Wilders een behoorlijk intelligent mens is. Ik beschouw dit dan ook als iets wat zo uit de keuken van elke totalitaire staat kan komen, en als de term fascisme dit duidelijk samenvat dan teken ik ervoor. Wie pleit voor de ongelijkheid van de mensen, voor het verbieden van een levensovertuiging – of men ze religieus of politiek noemt maakt weinig uit – en voor een etnische zuivering van enkele miljoenen mensen verdraagt slechts een beperkte reeks namen; fascist is er één van.

‘Democraat’, sorry, maar daarvan denk ik niet dat het op Wilders van toepassing is. Het feit dat hij verkozen is in open en vrije verkiezingen is niet echt overtuigend – Hitler, Mussolini, Mobutu en zelfs Stalin konden, zoals we weten, het zelfde argument inroepen. Het feit dat hij zijn verkozen macht gebruikt om fascistische voorstellen te doen is overtuigender. Democratie is immers een Groot Verhaal, geen reeks van technische procedures, en er is meer nodig dan democratisch verkozen te zijn om democraat te zijn.

Iemand die dit bijzonder duidelijk heeft gemaakt is Karl Popper in zijn The Open Society and its Enemies. Het boek verscheen in 1945 en trok lessen uit de Tweede Wereldoorlog, het fascisme en het stalinisme. Het was een krachtig pleidooi voor de liberale democratie – de open samenleving – als een ideologie, een Groot Verhaal waarvan de Liberale Vrijheden de verhaalstof zijn.

De vijanden ervan waren die politieke krachten die de openheid van de liberale democratie wilden terugschroeven door de gelijkheidsgedachte te ontkennen, een teleologische noodwendigheid in de menselijke geschiedenis te poneren, de vrije circulatie van gedachten en overtuigingen te beperken en de menselijke waardigheid aan één of ander hoger doel op te offeren. Poppers werk werd weliswaar een codex voor de Koude Oorlog, maar het is en blijft een werk dat democratie omschrijft als iets wat ver voorbij de procedures en reglementen van onze gewoonte-democratie gaat en permanente zorg, kritiek en toewijding vereist. Ik neem zijn oproep graag ter harte.

Ik ben de enige niet. Paul Scheffer, auteur van Het Multiculturele Drama (2000) en het Land van Aankomst (2007), verdedigde onlangs zijn doctoraat aan de Universiteit van Tilburg. Ik was lid van zijn jury. Het proefschrift zelf was een vertaalde nieuwe editie van Het Land van Aankomst, maar Scheffer ging in de antwoorden op de examenvragen veel verder dan wat hij in dat boek stelt. Pro memorie: de boeken van Scheffer hadden een buitengewone impact op het publieke debat over migratie en allochtonen in Nederland.

Scheffer had het over de noodzaak van allochtonen om zich aan te passen aan hun ‘land van herkomst’, en ook hij nam geregeld de moslims in het vizier wanneer hij slechte voorbeelden nodig had. Bovendien hakte hij in op de (linkse? Intellectuele?) elite die de kop in het zand stak en zich verloor in een sacraal gejubel over de zegeningen van de multiculturele samenleving. Voor hem moest men de ‘échte problemen’ nu maar eens erkennen en ‘de zaken zeggen zoals ze zijn’. Fortuyn nam die uitnodiging graag aan.

Het proefschrift was getiteld – let goed op – The Open Society and its Immigrants. Scheffer kent zijn klassiekers. Toen hem werd gevraagd of deze echo van Popper niet suggereerde dat de migranten de huidige enemies van de Open Society zijn, beklemtoonde hij precies het tegendeel. Migranten zijn nu net de uitdaging voor de open samenleving om écht open te zijn, om opener te worden en te vechten tegen de interne reflexen die openheid proberen te beperken. Diversiteit is in die zin steeds een uitdaging om democratischer te worden.

Scheffer beriep zich uitvoerig op het historische voorbeeld van de VS. Toen deze in oorsprong Protestantse staat in de 19de eeuw werd geconfronteerd met de massale immigratie van orthodoxe Katholieken uit Ierland, Italië en Polen was de eerste reactie afwijzend. Katholieken waren theocraten en ze zouden eerst loyaal zijn aan Rome en dan pas aan Washington; hun waarden stonden haaks op die van de open en democratische Amerikaanse samenleving; ze hadden nooit een Verlichting gekend en ze klitten aan elkaar in etnische getto’s. Waar hebben we dat nog gehoord, nietwaar.

Welnu, die fase van afwijzing is in de VS gevolgd door een fase van aanpassing, vanwege de Katholieken (die snel uitmuntende Amerikanen bleken te zijn) zowel als vanwege de Amerikaanse staat, die er van uitging dat geloofsvrijheid – de hoeksteen van de Amerikaanse geschiedenis – even goed voor Katholieken moest gelden, en dat de VS slechts een echte democratie zou zijn indien het alle mogelijke overtuigingen op gelijke wijze zou eerbiedigen. Een goeie halve eeuw later werd John F. Kennedy de eerste Katholieke president van de VS.

Er is op dit voorbeeld van alles aan te merken en af te dingen, maar het hoofdpunt blijft steeds overeind: diversiteit schept een nood aan verdiepte en verbeterde democratie, en voor een democraat kan enkel een verbetering van de democratie een antwoord zijn op de moeilijkheden die diversiteit stelt. Het terugschroeven ervan, het exclusiever of voorwaardelijk maken ervan: dat zijn geen opties, want ze betekenen het einde van onze open samenleving.

Wie zijn dan de hedendaagse enemies van Poppers Open Society? Wel, het zijn mensen zoals Wilders. Zij zijn het die ons doen geloven dat enkel minder democratie en meer exclusiviteit in het toekennen van rechten onze marsrichting uitmaken. Krijgen wij daarvoor argumenten? Neen: we krijgen tweets en blogs die ons op het eerste zicht en zonder enige reflectie moeten overtuigen, want Wilders is toch zo eerlijk.

Het is een bekend motief bij Wilders en andere islam-bashers: de islam heeft nooit een Verlichting doorgemaakt. Welnu, als reactie daartegen vragen die mensen ons om onze eigen erfenis van de Verlichting op te geven, onze open samenleving dicht te timmeren, ons verstand op nul te zetten en ons te wentelen in angst en haat. Waarom? Omdat zij die ons dit voorstellen toch zo eerlijk zijn.

De populistische opdracht

In 2008 publiceerde David Van Reybroek bij Querido een fel bejubeld boekje, Pleidooi voor Meer Populisme. Daarin legde hij uit dat populisme geen probleem voor de democratie was, meer eerder een oplossing. Toch was er een voorwaarde:

“De angst voor het populisme is ongegrond als het zich aan de principes van de democratie houdt. Dat betekent: onvoorwaardelijk respect voor het gelijkheidsbeginsel, de mensenrechten, de scheiding der machten en de rechtsstaat. In een democratie regeert de meerderheid, maar om te vermijden dat die meerderheid op democratische wijze voor een dictatuur of genocide zou stemmen, bestaan er enkele onvervreemdbare grondrechten. Populisten moeten zich daarnaar schikken.”17

Populisme mag met andere woorden niet in gaan tegen de open samenleving en haar waarden en vrijheden. Prima, daarmee heb ik geen enkel probleem. Van Reybroek bleef echter wel vaag wanneer het erop aan kwam populisme precies te identificeren. Is het gewoon een stijlkenmerk van communicatie, waarin men ‘de stem van de laag opgeleide’ hoort? Of is het (zoals ikzelf beweer) een inhoudelijk gegeven waarvan een bepaalde stijl slechts een drager is?

Er is niks mis met het eerste. Er is zelfs een oude en zeer respectabele benaming voor: vulgarisatie, de doelgerichte poging om via bepaalde genres complexe argumenten toegankelijk te maken voor een ruim en niet-gespecialiseerd publiek. Aucun problème. Vulgarisatie is de transformator die wetenschap tot cultuur maakt, die ervoor zorgt dat gedachten en inzichten die uit een extreem gespecialiseerd milieu komen gedemocratiseerd worden en zo gemeengoed worden, elementen van het denkproces van velen.

Om die redenen ben ik al heel mijn loopbaan een enthousiast vulgarisator.
Dat is voor mij nog iets heel anders dan een populist. Populisme is meer dan een stijlkenmerk, het is een spreekregime waarin je via bepaalde stijlkenmerken welbepaalde types boodschappen produceert. De vorm van populisme staat niet los van de inhoud, maar bepaalt de inhoud, beide elementen zijn niet te scheiden.

We hebben dit boven al gezien: in een populistische politiek weigert men te argumenteren, en men kan deze weigering hard maken door zich te schikken aan de orde van de bestaande formats voor publiek spreken. In een televisiedebat waarin de vraagsteller meer tijd krijgt dan degene die de vragen moet beantwoorden (een zeer wijd verspreid fenomeen), en de ondervraagde om de twaalf seconden wordt onderbroken door de ondervrager (nog wijder verspreid) – in zo’n debat heeft de ondervraagde het gemakkelijk, want hij of zij zal op geen enkel moment gedwongen worden om een uitgebreide en genuanceerde argumentatie op te zetten. Doet de ondervraagde dat wel, dan wordt hij of zij prompt onderbroken door de ondervrager. In de wereld van de politieke communicatie en van de media heeft men dit tot wet verheven; die wet is het het format, en wanneer die wet niet gevolgd wordt ontstaan er conflicten.

Op 5 december 2010 werd premier Yves Leterme in het VRT-praatprogramma De Zevende Dag op de rooster gelegd over het Belgische asielbeleid. Dat beleid was in een diepe crisis want duizenden asielzoekers hadden geen dak boven hun hoofd in de scherpe vrieskou. De interviewer Ivan de Vadder stelt zijn openingsvraag, en Leterme begint aan een uiteenzetting waarin eerst de wortels van de crisis worden geschetst, waarna hij een overzicht geeft van de verschillende stappen en maatregelen van zijn regering. Het was een uitermate heldere, informatieve en coherente uiteenzetting.

Na twintig seconden begint De Vadder echter zenuwachtig te worden; Leterme gaat onverstoorbaar voort; na 70 seconden is het echt genoeg voor De Vadder, en hij begint langsheen de uiteenzetting van Leterme een vraag te stellen: “U hebt dus genoeg gedaan voor het asielbeleid. Hoe gaat U dat uitleggen aan de mensen die op straat moeten slapen?” Leterme gaat gewoon voort, en De Vadder ontploft: “Premier, ik probeer gewoon een vraag te stellen!” Leterme blijft onverstoord praten.

De Vadder staat recht en snauwt (terwijl Leterme voort praat) “zal ik even verdwijnen? Dan kan U rustig verder doen.” Hij wijst naar de camera: “Daar is de camera!”, gevolgd door “Dit is geen regeringsmededeling”. Leterme gaat stoïcijns voort met zijn zeer informatieve uiteenzetting – eigenlijk een perfect inhoudelijk antwoord op de vraag naar wat zijn regering aan het asielprobleem deed; De Vadder dremmelt wat onbeholpen rond, zet zich dan terug neer, en sluit het interview botweg af van zodra Leterme zijn uiteenzetting afrondt.18

Hier zijn nu twee dingen aan de orde. Eén: inhoud. Het antwoord van de premier was buitengewoon helder en coherent, zoals ik zei, en voor wie echt belangstelling heeft voor politiek in het algemeen en asielbeleid in het bijzonder was dit om duimen en vingers af te likken. Een parel van politieke informering. Twee: stijl. We zien dat De Vadder te allen prijze zijn format wil beheersen, en blijkbaar geen bal geeft om de uiteenzetting van de premier. De premier was bezig, zoals gezegd, aan een zeer coherent verhaal.

De Vadder onderbreekt hem op een willekeurig punt, want we zitten inhoudelijk ergens in het tweede kwart van de uiteenzetting. Dit punt is louter ingegeven door tijd: voor De Vadder heeft Leterme al véél te lang gesproken, 70 seconden om precies te zijn, en dus moet hij zijn mond houden want er moét een nieuwe vraag komen. En wat is die vraag? “Hoe gaat U dat uitleggen aan de mensen die op straat moeten slapen?” De Vadder verschuift het platform van het gesprek, de zogeheten footing, van informatie naar emotie, van politiek naar human interest. En hij is danig gekrenkt wanneer blijkt dat Leterme die verschuiving niet mee wenst te maken.

De journalist is manifest niet meer geïnteresseerd in wat de premier te zeggen heeft – de inhoud van Letermes verhaal is volkomen bijzaak voor De Vadder en het is zeer de vraag of hij er naar luistert, bekijk rustig de beelden. De Vadder is over zijn toeren omdat zijn format door de premier aan diggelen wordt gelopen. En om nu even terug te keren naar inhoud: indien Leterme na 70 seconden de vraag van De Vadder had aangenomen, dan zouden we niet enkel niets van wat volgt hebben gehoord, maar meer nog, ook datgene wat we tot dan toe hoorden zou geen enkele betekenis meer hebben, want het was enkel de aanloop naar de rest van de uiteenzetting.

Zo zien we hoe een mediaformat dat naar eigen zeggen ‘informerend’ is ten gronde lak heeft aan informatie. Het is een spel – één van de spelletjes, allicht, waar Bracke het eerder al over had – en dat spel moet gespeeld worden volgens de regels. En in die regels is informatie blijkbaar het eerste wat mag worden opgegeven.

Het is dan ook een kapitale vergissing populisme enkel maar te zien als een stijlcomplex waarin ‘de gewone man’ aan bod komt. Wie dit doet, doet die ‘gewone man’ zeer grote oneer aan, want de ‘gewone man’ wordt informatie ontzegd. Populisme weigert ‘de mensen’ te informeren, het kiest ervoor ze te entertainen – de diversion van Bourdieu. En populisten doen dat net omdat ze ‘de mensen’ belangrijk vinden en ‘hun oor bij hen te luisteren leggen’.

Welnu, wat in wezen gebeurt is de infantilisering van de ‘gewone man’. Hou ‘m vooral ongeïnformeerd en onwetend, en beroep je dan op die onwetendheid om jezelf tot echte democraat uit te roepen. Laat hem er lustig op los bloggen en Twitteren, en blog en Twitter hem naarstig terug: het ontslaat je allemaal van de plicht hem te informeren en met argumenten te overtuigen. Zo win je vandaag verkiezingen, en kan je daardoor jezelf morgen tot ‘democraat in hart en nieren’ verklaren.

We worden doorheen dit alles bestookt met politieke voorstellen en plannen die een prima facie suggestie van geloofwaardigheid hebben, maar die ten gronde door geen enkel ernstig argument worden gedragen – denk aan de visie van Wilders op het Palestijnse vraagstuk. Wanneer deze Tweeter een langere redenering in mekaar moet boksen blijkt alles op een lamentabele manier te rammelen. Maar kijk ook eens hoe de huidige koploper in de Belgische politiek Bart De Wever één van zijn hoofdstellingen uitlegt:

“In België staan twee totaal autonome democratieën tegenover elkaar, met andere culturele en economische agenda’s: in meerderheid linkse verzuchtingen in Wallonië staan tegenover in meerderheid rechtse verzuchtingen in Vlaanderen. Activering van vijftigplussers noemen de Franstaligen ‘een klopjacht op werklozen’ – Frank Vandenbroucke weet dat al te goed. Dus kunnen politici in hun eigen democratie nooit leveren wat van ze gevraagd wordt. En dat zal nog dramatischer worden nu de bodem onder de schatkist uitvalt. Als ik ook eens een axioma mag lanceren: ik zie niet in hoe je het daarmee oneens kunt zijn. Of vind jij België nog een democratie?”19

Valse uitgangspunten (‘twee autonome democratieën’), het verheffen van een historische toevalligheid tot een historische wetmatigheid (de vorige verkiezingen gaven een rechtse overwinning in Wallonië), het particulariseren van algemene standpunten (de ‘klopjacht op werklozen’ is ook in Vlaanderen een thema), en dan een conclusie die uit de valse uitgangspunten volgt (‘is België nog een democratie?’); kortom, we krijgen hier alweer de suggestie van een redelijke argumentatie, die ten gronde kant noch wal raakt – al kan ze wel vlot en met aplomb in zestien seconden worden uitgedrukt.

Het feit dat we aan dergelijke kromspraak gewend geworden zijn, dat we van politici enkel nog eerlijke krachtige uitspraken verwachten en wantrouwen koesteren tegenover alles wat iets langer en ingewikkelder klinkt, dat we hen ontslaan van de plicht hun standpunten tegenover ons met ernstige en steekhoudende argumenten te motiveren – en dat we dit alles dan nog onder de noemer van democratie laten varen: dat is de crisis van onze democratie. Het is de onderstroom waarop mensen zoals Wilders groot worden; het is ook de onderstroom die ervoor zorgt dat we aarzelen om hun standpunten als fascistisch te bestempelen; het is die onderstroom die onze democratie stap voor stap uitholt, comateus maakt, een karikatuur van zichzelf.

Frits Bolkestein sluit zijn tirade tegen Rob Riemen af met de volgende bedenking: “Wie Wilders wil bestrijden, moet dat doen op basis van feiten en argumenten en moet niet met verdachtmakingen komen.” Juist ja, met feiten en argumenten. Hij geeft die zelf niet, maar goed, het is dan maar aan ons om dit te doen. Het is aan ons om Wilders en Co te dwingen tot argumentatie. Die argumentatie mag wat mij betreft best ‘volks’ klinken – hoe meer mensen ze begrijpen, hoe beter, want dat betekent dat meer mensen er kritiek op kunnen formuleren.

Maar het moet een echte argumentatie zijn, geen geësthetiseerde schijn-argumentatie die goed klinkt, ons aan het lachen brengt (‘verdomd goed gezegd Geert!’) en ons kritisch bewustzijn in slaap sust, net zoals bij elke andere vorm van vermaak. Wanneer we hem vrijgeleide geven voor een argumentenloze politiek, dan moeten we aanvaarden dat onze open samenleving gesloten is en dat we in een heel andere politieke omgeving leven. Dat is het gevaar waarop Riemen wijst, en om Bart De Wever te citeren, “ik zie niet in hoe je het daarmee oneens kunt zijn”.

Jan Blommaert is Hoogleraar Taal, Cultuur en Globalisering aan de Universiteit van Tilburg, en Directeur van Babylon, Center for the Study of the Multicultural Society aan dezelfde universiteit.

Noten:

1 Zie http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html
2 Frits Bolkestein, “Rob Riemen, schaamt U zich voor zoveel onzin” Volkskrant 13 november 2010.
3 De reactie van Boekestein (niet Bolkestein) is te zien op http://nieuwsuur.nl/video/195658-filosoof-noemt-wilders-fascist.html
4 Max Horkheimer & Theodor Adorno, Dialectiek van de Verlichting (uitgave SUN, 1987); Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (uitg. Harcourt 1968); Roland Barthes, Mythologies (Seuil 1957); Herbert Marcuse, One-Dimensional Man (uitg. Routledge 2002); Raymond Williams, Television (uitg. Routledge 2003); Pierre Bourdieu, Over Televisie (uitg. Boom 1998).
5 Zie Deborah Cameron, Verbal Hygiene. Routledge 1995.
6 Steve Stevaert, Wat Goed Is Voor de Mensen. Intentieverklaring van Steve Stevaert. Brussel: SP.A, 2003. Voor een bespreking, zie Jan Blommaert
, “Populisme als spreekregime”, in Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof & Dieter Lesage, Populisme. EPO 2004.
7 Zie Siegfried Bracke, “Over pietluttigheden”, 4 december 2008.
8 Op deze regel is één uitzondering: hun eigen standpunt mag afwijken van dat van ‘de gewone man’. Zo zijn de standpunten van Bracke inzake de Belgische staatshervorming de standpunten van een minderheid in de ‘publieke opinie’.
9 Siegfried Bracke, “Ochtendnieuws”, 6 december 2010.
10 http://www.nu.nl/algemeen/2113180/wilders-ziedend-etiket-extreem-rechts….
11 Wie hierover details en bewijzen wil, zie http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/06/20/het-dna-van-een-politie…. In dit artikel analyseer ik een ‘debatprogramma’ op de Vlaamse televisie in de aanloop naar de verkiezingen van 2010.
12 Bracke, “Inhoud en vorm”, 14 mei 2007. http://www.siegfriedbracke.be/index.php/
13 In het eerder vermelde artikel ‘Populisme als spreekregime’ betoog ik dat zij die beweren te spreken zoals ‘de mensen’ nu net, paradoxaal, de absolute top uitmaken van de communictie-hiërarchie in onze samenleving. Populisten zijn zonder uitzondering hoogopgeleide elite-figuren. Intellectuelen dus, al schieten ze met liefde en overgave op intellectuelen. Zie ook jan Blommaert, De Crisis van de Democratie, EPO 2007.
14 Zie http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/2085
15 Er zijn op het Internet nogal wat bewijzen hiervoor te vinden. Zie bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=JMipzYNUHb8
16 Wilders publiceerde dit stuk net op het ogenblik dat de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal aan een rondreis doorheen het Midden-Oosten begon. De geneugten van de gedoogsteun beginnen allicht stilaan door te dringen bij de leden van het Kabinet-Rutte.
17 http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/395049/2008…. Het boekje van Van Reybroek was een reactie op het eerder vermelde Populisme (EPO 2004). De volgende paragrafen baseren zich op mijn artikel ‘Populisme als spreekregime’ in dat boek.
18 Het hele incident is te zien op: http://www.youtube.com/watch?v=y4hwS8zMAZI
19 In een wat kromme redeneringen betreft zeer rijk bedeeld dubbel-interview met Frank Vandenbroucke in Humo: http://www.humo.be/tws/deze-week/20258/humo-sprak-met-bart-de-wever-en-f…

December 29, 2010 at 3:36 pm 1 comment

IJZEREN KANSELIER OF DEMOCRATISCHE PRESIDENT?

door Walter Zinzen en Jef Coeck

De post-13 juni trauma’s worden kennelijk in stilte verwerkt. Grote frustraties c.q. euforieën worden weinig betoond – misschien ook omdat de hitte- en vakantiegolf politieke alertheid niet bevorderen. Sommigen hebben ze wel bewaard. Gewezen journalist en huidig columnist Walter Zinzen (De Morgen/De Standaard) heeft in de laatstgenoemde krant een naar mijn smaak vrij utopisch politiek model uitgetekend. Er is niets tegen utopieën zolang je maar niet gelooft dat ze realistisch zijn. Dat het onderwerp toch leeft, blijkt uit de tientallen reacties op de website van de krant:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=R12S33VB
Voor de goede orde en het comfort van de lezer geef ik hierna eerst de integrale tekst van Zinzen, gevolgd door mijn eigen bedenkingen. Feel welcome. (jc)   

 Rechtstreeks kiezen wie de premier wordt

door Walter Zinzen

 

Nederlands toppeiler Maurice De Hond constateert in de Volkskrant van afgelopen zaterdag dat de kiezer heeft gesproken maar nu weer buitenspel staat. Hij pleit voor een ander politiek systeem om de democratie te redden. Niet al zijn voorstellen zijn even zinnig maar zijn analyse is minstens gedeeltelijk ook op ons land van toepassing.

We delen met Nederland de versnippering van het electoraat en het jojo-effect van de uitslagen. En vooral : ook bij ons heeft de kiezer na de stembusslag nog weinig in de pap te brokkelen. Wie van de (bijna) 800.000 kiezers van Bart De Wever zou de bedoeling hebben gehad om Di Rupo als premier te krijgen? En hoeveel Waalse kiezers zouden op de PS gestemd hebben om er de NV-A bij te nemen? Natuurlijk, de twee toekomstige partners hebben ieder voor zich een democratische legitimering , maar geen enkele partij heeft zich tijdens de campagne vastgelegd op een regeringsformule. De kiezer heeft geen enkele greep op de coalitie die nà de verkiezingen tot stand komt. Dat is niet nieuw, maar democratisch is het niet.
Bovendien staan we, ook dat hebben we gemeen met Nederland, voor lange regeringsonderhandelingen. De Hond stelt daarom voor de premier op termijn te laten verkiezen. Hij (of zij?) stelt dan zijn eigen regering samen en schrijft een referendum uit bij een verschil van mening met de Kamer om “eventuele impasses” te doorbreken. Zo’n referenda zouden in België de impasses alleen maar vergroten.  Het idee van de gekozen premier daarentegen  zou ook bij ons niets dan voordelen hebben, zoals ik op deze bladzijde al een paar keer heb mogen betogen.
Vooreerst hoeven we dan geen herhaling van 2007 meer te vrezen : drie kandidaat-premiers die hun respectieve Senaatslijst trokken, maar wel alleen in hun eigen deelstaat verkozen konden worden. Een echte federale premier moet in het hele land opkomen. Maar niet op zijn eentje : hij/zij moet een ‘running mate’ hebben, de kandidaat vice-premier,  uit de andere deelstaat. Is de tegenstand tegen een echte federale kieskring onoverkomelijk, dan kan een wijziging van de kieswet – die sowieso noodzakelijk is – volstaan : de kandidaat-premiers moeten de kans krijgen zich in iedere huidige kieskring aan te bieden.

De Vlaamse vrees dat Franstalige politici  stemmen kunnen ronselen in Vlaanderen is dan weg genomen . De helft van het duo is immers per definitie Nederlandstalig. Het is me dunkt een uitmuntend middel om de kiezer zowel duidelijkheid als zeggenschap te verschaffen over  het toekomstige regeringsbeleid. Een deel van de onderhandelingen zou immers al voor de verkiezingen moeten gebeuren. Kandidaat-premier en kandidaat vice-premier moeten met steun van hun respectieve partijen een uitgebreid akkoord hebben, waarmee ze stemmen hopen te winnen in zowel Noord- als Zuid-België, en dat ze dus ook moeten bekend  maken en verdedigen. Bovendien doen ze er goed aan openlijk te zeggen met welke partner(s) ze dit programma het liefst willen verwezenlijken– “als de kiezer het toelaat”  , uiteraard.

Zo’n verkozen premier is ook een patent middel tegen de versnippering . Er kan immers maar één overwinnaar zijn, die dan wel een meerderheid in het parlement moet hebben , of zoeken. De regeringsonderhandelingen kunnen hoe dan ook fors worden ingekort . Geen gedoe meer met informateurs, verkenners, opdrachthouders, bemiddelaars enz. : de verkozen premier vormt, zoals ook De Hond zegt,zelf zijn/haar regering en dan nog wel op basis van een programma dat door een meerderheid van kiezers aan beide zijden van de taalgrens is goedgekeurd. Eventuele communautaire geschilpunten (als die er nog zijn na De Wevers staatshervorming….) moeten voor de verkiezingen zijn opgelost.
Het is dan gelijk ook  afgelopen met de macht van de partijvoorzitters die ministers benoemen of ontslaan zoals het hen bevalt. De verkozen premier moet zijn ministers wel voorstellen aan het parlement en er het vertrouwen voor krijgen, liefst na een pittige ondervraging naar Amerikaans en Europees voorbeeld.
Vanuit democratisch oogpunt : niets dan winst. De bezwaren totnogtoe tegen zo’n systeem hadden vooral te maken met de haalbaarheid. Hoe zou in dit verdeelde koninkrijk een Waal verkozen kunnen worden in Vlaanderen en een Vlaming in Wallonië? De wonderbaarlijke metamorfose, die in onze gewesten na 13 juni heeft plaats gehad, bewijst dat in het land van Magritte niets onmogelijk is. Stel dat het duo Di Rupo- De Wever effectief de volgende regering leidt, dat doet tot tevredenheid van velen  en zich kandidaat stelt bij de eerste premierverkiezingen in de Belgische geschiedenis in 2014 : zouden ze geen kans maken ?
Natuurlijk, regionale en federale verkiezingen mogen dan niet samenvallen. Het onderscheid moet duidelijk zijn en blijven. Het parlement moet eindelijk maar eens de wetten uitvaardigen die de volksvertegenwoordigers ertoe verplicht hun mandaat volledig uit te dienen en het ze dus onmogelijk maakt om onderweg naar een ander niveau te verkassen.
Tot slot : de  premierverkiezing moet republikeinen in alle partijen doen likkebaarden. Ze is natuurlijk de opmaat voor de verdamping van de monarchie. Aan de einder gloort dan de (Con)federale republiek België. Een darwinistische evolutie zou de nieuwbakken politicus Bracke dat noemen. (wz)

 

De staat van onze democratie
 

 

door Jef Coeck

Maurice De Hond is misschien een ‘toppeiler’ maar in elk geval een spindoctor, een soort Superjancallebaut. Als we die vakgroep de staat en zijn de democratische grondregels laten hervormen, krijgen we gegarandeerd hommeles. Wie heeft ons opgescheept met de 800.000 ‘blanco’-stemmen (dixit professor-emeritus Luc Huyse) voor Leterme en dus met de drie jaar chaos die daarop volgden? Een spindoctor. Toch?

Nu ten gronde. ‘Geen enkele partij heeft zich tijdens de campagne vastgelegd op een regeringsformule.’ Dat is waar en maar goed ook. Het is het recht en de taak van het volk om zijn vertegenwoordigers te kiezen en dat heeft het volk op 13 juni gedaan. Die taak is voorlopig af. Nu zijn de politici aan zet. Het is hun taak om aanvaardbare compromissen te vinden. Daar hebben we ze voor gekozen en daarvoor betalen we ze. We hebben nu eenmaal een representatieve democratie. Net als wetten en belastingen zijn ook politici een noodzakelijk kwaad. Het is dus niet meer dan logisch dat ook het democratisch deficit  – waar Zinzen zich terecht over opwindt – voor een deel in die representativiteit gelegen is. Mocht de collega willen pleiten voor een directe volksdemocratie, moet hij het zeggen. Maar dat zie ik hem gelukkig niet doen. Integendeel, hij wijst het referendum af.

‘Na de stembusslag heeft de kiezer nog weinig in de pap te brokkelen’? Als kiezer, inderdaad, de kiesslag is immers geleverd: we hebben een nieuw parlement (volksvertegenwoordiging) samengesteld – en verder ging de vraag voorlopig niet. Impliciet en expliciet heeft de burger zich over minstens twee teksten uitgesproken: een partijprogramma en een verkiezingsprogramma (of wellicht meerdere exemplaren van beide soorten). Walter Zinzen wil daar nu, nog voor de verkiezingen, een derde tekst aan toevoegen: het toekomstige regeerprogramma. Ja, zeg. Wat het volk na twee pogingen niet weet, zal het bij de derde poging niet meer leren. Het laat zich aanzien dat zodoende de ‘kiesmoeheid’ nog toeneemt, samen trouwens met het democratisch deficit.

‘Niets meer in de pap te brokkelen?’ Na de verkiezingen behoudt de wakkere burger toch al zijn burgerrechten? Hij kan zijn volksvertegenwoordigers kenbaar maken wat hij wil, hij kan protesteren tegen voorgenomen beslissingen, hij kan zijn goed- of afkeuring laten blijken in woord en daad. Er is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van betogen, stakingsrecht, vrijheid van vereniging en nog zo enkele grondrechten. En bovendien: de kiezer/burger wordt altijd geconfronteerd met de resultaten van zijn eigen kiesgedrag. Als die resultaten niet naar zijn zin zijn, kan hij bij de volgende verkiezingen het zwaard der gerechtigheid laten vallen.
Het is waar, een aardig gedeelte van het democratisch deficit ligt ongetwijfeld bij de burger/kiezer zelf. Het besef dat lidmaatschap van een democratie ook plichten meebrengt, naast rechten, wordt door haast niemand beklemtoond. Als de politici en hun partijen al eens begonnen met het volk te doordringen van zijn eigen verantwoordelijkheid? En niet te roepen: ‘de kiezer heeft altijd gelijk’. Of moeten de politici zich een nieuw volk kiezen, zoals Bertolt Brecht parodieerde?

‘De regeringsonderhandelingen kunnen hoe dan ook fors worden ingekort’. De zwaarste onderhandelingen gebeuren in het systeem-Zinzen vo’o’r de verkiezingen. Dan gaan we dus lange periodes van ‘lopende zaken’ tegemoet, eigenlijk zijn dat semi-volmachten. Is dat democratischer? Het parlement staat quasi buitenspel. De publieke opinie dreigt te smachten naar ‘een sterke man’, al of niet in de persoon van een vrouw, een Waal, een immigrant, een machtswellusteling, een egotripper…

‘Het is dan gelijk ook afgelopen met de macht van de partijvoorzitters die ministers benoemen of ontslaan zoals het hen bevalt.’ Hoezo? Ook een verkozen premier (kanseliersmodel) en zijn vice- zullen toch tot een politieke partij behoren?  Het functioneren van meerdere partijen is juist een groot goed, ik neem aan dat kameraad Zinzen niet pleit voor een eenheidspartij waarin de top alles te zeggen heeft (stalinmodel). De macht van de partijvoorzitters kan pas gebroken worden als deze partijen intern democratisch(er) gaan functioneren. Wie begint?
 

‘Tot slot : de  premierverkiezing moet republikeinen in alle partijen doen likkebaarden. Ze is natuurlijk de opmaat voor de verdamping van de monarchie.’ Het is onzin te denken dat monarchieën verdampen. Monarchieën houden zichzelf in stand met de hulp van de (geld-) adel die ze zelf geschapen hebben. Monarchieën moeten dus metterdaad worden afgeschaft en vervangen door een republiek, met aan het hoofd een verkozen president en geen pseudo-kanseliersduo. Niks opmaat. Niks likkebaarden. Uitkijken is de boodschap. Hebben wij niet gemerkt dat ook het vorige parlement, nog voor zijn zelf-ontbinding, de grondwetsartikelen over de rol van het staatshoofd NIET voor herziening vatbaar heeft verklaard? Stilzwijgend en unaniem. Dat is een serieuze set-back, want het was in brede kring verworven dat tenminste het ‘protocolaire koningschap’ een parlementaire discussie waard was. Niet, dus.

Dit los je niet op met een verkozen premier. Integendeel, dan wek je de indruk dat het nu wel voor lange tijd geregeld is. Laten we ons niet vergissen: als er een grote staatshervorming komt, zal het eerstvolgende ‘splitting object’ het staatshoofd zijn. Daarover hebben we in de jaren vijftig al eens een bijna-burgeroorlog gekend. Hopelijk laten burgers en hun politici het deze keer niet zover komen. (jc)

July 1, 2010 at 4:30 pm 2 comments

DE RECHTVAARDIGE WREVEL VAN LAMBRECHT

De voorbije verkiezingen en de gebeurtenissen in Iran hebben kennelijk tot een soort katharsis geleid bij de verzamelde nieuwsdiensten van de openbare omroep. Als het geen zelfzuivering is, dan toch een versnelde evolutie. Het college van hoofdredacteuren is herschikt. Siegfried Bracke weg (?). Rudi Vranckx onvindbaar. En Jef Lambrecht zicht- en hoorbaarder dan ooit, met het lozen van zijn rechtvaardige wrevel. Lambrecht houdt het voor bekeken, zo mag blijken uit een lang interview dit weekend in De Morgen. Het eerste deel gaat over Iran, het tweede – hierbij – over journalistiek, verslaggeving, media en VRT. Interviewer is Koen Vidal.
Lambrecht 1 U neemt afscheid van de VRT-radio?

“Zoiets ja.”

 Gebeurt dat met slaande deuren?

 “In ieder geval met wrevel. Op de VRT-nieuwsdienst hebben ze zich de afgelopen jaren vooral met de vorm beziggehouden. Dat gebeurde trouwens niet alleen bij de audiovisuele media, maar ook bij de geschreven pers. Er is een afglijding naar de vorm ten koste van de inhoud. Ik kan mij de tijd niet meer herinneren dat er op onze redactie nog een ernstig debat was over de vraag: waar zijn wij mee bezig, hoe zijn we daarmee bezig, houden we echt nog wel de vinger aan de pols, waarom berichten we zo weinig over de wereld? Tot nader order lijkt mij dat de wereld voor een petieterig land als België, laat staan Vlaanderen, overweldigend is. Toch zie je dat het aandeel van die buitenlandverslaggeving wegsmelt.”

 Was het vroeger dan zoveel beter?

 “Ik heb het anders geweten. Ik denk dat het veel te maken heeft met de opkomst van kabeltelevisie en van wereldoverspannende netwerken die hun formats hebben opgelegd: snelle babbels, zo weinig mogelijk analyse. Bij ons heeft een van de hoofdredacteurs die aanpak zelfs bij decreet opgelegd. Een item van drie minuten waarin je uitlegt wat er in de Swatvallei in Pakistan gebeurt: ‘Neen, mag niet, dat is ouderwetse radio en daar doen we niet meer aan mee.’ Wat hoor je vandaag in onze zogenaamde duidingsprogramma’s? Luchtige, snelle babbels. Met als gevolg dat toen de Amerikaanse hypotheekverleners Freddy Mac en Fannie Mae in september vorig jaar plots staatssteun vroegen, dat nieuws gewoon niet in het ochtendjournaal werd opgenomen. Terwijl dat moment het startpunt was van de huidige financieel-economische crisis. Met het argument dat dit verhaal te ingewikkeld was, liet de VRT het economische nieuws van de eeuw schieten. In de plaats werd het ochtendnieuws geopend met een item over een bus met kinderen waarvan de chauffeur onwel was geworden, waarna een oplettende leidster de bus veilig aan de kant van de weg had gezet. Tja. Wat moet je daarop zeggen? De verhoudingen zijn zoek.

 “Tot op zekere hoogte begrijp ik mijn hoofdredacteurs wel. Zij hebben nog maar één imperatief en dat is een commercieel imperatief: hoe vangen we de concurrentie een vlieg af, hoe kunnen we onze luister- en kijkcijfers verhogen? Je ziet het ook telkens weer na grote gebeurtenissen. Na de Europese en regionale verkiezingen krijg je op de Reyerslaan enkel felicitaties wegens de hoge kijkcijfers. Alsof dat het enige is wat telt. Ik vind dat een medium, en zeker een medium dat door de gemeenschap wordt gefinancierd, bereid moet zijn om desnoods een deel van zijn publiek te verliezen ter wille van de journalistieke standaard. Je moet kunnen zeggen: ‘Wij blijven staan voor kwaliteit, whatever happens.’ Als er andere zenders zijn die iets anders willen doen, dan is dat hun goed recht. Maar wij blijven staan voor datgene waarvoor we uiteindelijk worden betaald: een zo goed mogelijk journalistiek product leveren. Uiteraard moet je je boodschap op zo’n manier brengen dat het publiek blijft luisteren en kijken.”

 Ging u over deze kwestie het debat aan met uw voormalige grote baas Siegfried Bracke?

 “Wel, er zijn sommige mensen met wie ik een open conflict heb en daardoor kreeg ik voor sommige programma’s de facto een beroepsverbod.”

 Een beroepsverbod?

 “Ja, dat is zo. Je zal mij bijvoorbeeld nooit op Terzake zien verschijnen. Omdat ik daar niet mag verschijnen. Maar natuurlijk, mijn tijd zit er ongeveer op en ik ben niet zo gek om een strijd te voeren waarvan ik toch het gevoel heb dat het een verloren strijd is. De gedachte dat alleen de kijk- en luistercijfers van tel zijn én de opvatting dat die cijfers afhankelijk zijn van de graad van trivialiteit zijn ondertussen gemeengoed geworden. Je hebt intussen een jonge generatie journalisten die opgefokt is met het geloof dat het nieuws bestaat uit plotse sneeuwval, ramkraken, familiedrama’s en botsingen in de mist. Zulke items zijn voor hen belangrijker dan wat dan ook.

 “Maandag heb ik tot mijn verbijstering gemerkt dat het tv-journaal met Teheran begon. Het was eeuwen geleden dat er nog eens een buitenlands onderwerp vooraan in het nieuws zat. Hetzelfde geldt voor de radiojournaals. Wat was gisteren nummer één bij het radio- en tv-journaal? Juist, het feit dat het programma FC De Kampioenen in 2011 ophoudt. Ik geef het je op een briefje dat hetzelfde item in 2011 opnieuw nummer één zal zijn in de journaals. Het is bijna komisch. Maar je kunt toch niet om de vraag heen: wie bedriegt nu wie? Wie houdt wie voor de gek?”

 Wie houdt wie voor de gek? Kunt u die vraag beantwoorden?

 “Kijk, ik ben ervan overtuigd dat ook het Belgische publiek meeleeft met de gebeurtenissen in Teheran. Dat betekent dat er echt wel een publiek is voor ernstig nieuws. Wat je nu merkt, is dat men uitgaat van de veronderstelling dat het publiek alleen maar aan te spreken is in de onderbuik. Dat het publiek een amorfe, hersenloze massa is die je vooral niet op een verstandige manier mag benaderen. Ik vind dat een beschimping van het publiek. Als je de kwestie vanuit democratisch oogpunt bekijkt, vraag ik me af wie er garen spint bij het dom houden van de mensen? Dit is natuurlijk een gedroomd scenario voor populisten en extremisten.”

 Ziet u in de uitslag van de recente Vlaamse verkiezingen een bewijs van uw stelling?

 “Zonder meer. Hoeveel weken zijn er niet geweest dat Jean-Marie Dedecker drie à vier keer op televisie te zien was? Over Bart De Wever zullen we maar zwijgen. Die dankt zijn overwinning aan De slimste mens. De VRT heeft die mensen groot gemaakt. Toen Philip Dewinter onlangs tegen De Wever zei dat die zijn succes te danken heeft aan het ‘Huis van Vertrouwen’ had hij voor één keer gelijk.”

 Moeten de programmamakers van De slimste mens meer rekening houden met hun politieke impact?

 “Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar mij gaat het niet zozeer over de programmamakers. Het is de hele VRT die zich over deze evolutie moet bezinnen. Maar ik denk niet dat dat zal gebeuren. De top zal het pad van het populisme verder bewandelen, ook in de politieke berichtgeving.”

 Vreest u niet dat u met uw kritiek in het hoekje van de zeurende maar voorts ongevaarlijke bromberen zult worden gezet?

 “Ik sta niet alleen. Ik heb gemerkt dat veel collega’s mijn mening delen. Wat ik ook heb gemerkt, is dat nogal wat collega’s bij een intern onderzoek hun teleurstelling hebben geuit over het feit ze op de redactie niet meer vrijuit kunnen discussiëren. Dwarse meningen worden afgestraft. Dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling. Een redactie waar het vrije debat over de journalistieke kerntaak niet meer mogelijk is, daarvan moet je je afvragen of ze niet beter de boeken zou sluiten. Als er nu één werkplek is waar er voortdurend discussie zou moeten zijn, is het toch wel een nieuwsredactie. Als men dat opgeeft, als men enkel champagne drinkt als er weer eens een kijkcijferrecord gebroken is, dan zitten we goed fout. Er wordt op de VRT nooit champagne gedronken als het inhoudelijk eens echt goed is geweest. Neen, er moeten cijfers worden voorgelegd.”

 Denkt u niet dat die slinger opnieuw de andere kant aan het uitgaan is?

 “Sommigen zeggen dat. Ik heb daar ooit een discussie over gevoerd met Hugo Claus. Ik was ook van die mening. Ik dacht: ‘Het komt wel weer goed.’ Maar Claus zei: ‘Geloof het niet, het zal nog veel erger worden.’ Hij was ervan overtuigd dat de trivialisering een onomkeerbare ontwikkeling was. Ik heb daar lang over moeten nadenken maar uiteindelijk heb ik Claus gelijk moeten geven.”

 Terugblikkend op uw carrière: hoe zou u zichzelf als journalist omschrijven? Het woord oorlogsjournalist doet u steeds gruwelen.

 “Maak van mij alsjeblieft geen oorlogsjournalist. Dat zou ik gênant vinden. Iemand die zichzelf als oorlogsjournalist omschrijft, meet zich een aura aan dat nergens op slaat. Om te beginnen sta je als journalist zelden of nooit in de voorste linies. Ik heb in Bagdad weleens een vuurgevecht gezien, ik ben ook weleens overvallen geweest door kerels van Al Qaida. Dat maakt van mij nog geen oorlogsjournalist.

 “Fotograaf Robert Capa, dát was een oorlogsjournalist. Hij nam samen met de soldaten deel aan de landing in Normandië. De correspondenten ten tijde van de oorlog in Vietnam, dát waren oorlogsjournalisten. Maar als oorlogsjournalisten de figuren zijn die ik onmiddellijk na de val van Saddam Hoessein in Bagdad heb gezien, dan haak ik af. Die mensen droegen een helm en een kogelvrije vest, in hun ene hand hadden ze een laptop en in hun andere hand een vuurwapen. Dan denk ik: ‘Neen, met die mensen wil ik niets te maken hebben, dat is een andere gilde.’ Ook omdat ze zichzelf steeds in het midden van het beeld plaatsen. Het gaat niet over de gebeurtenissen die ze verslaan, maar over hun eigen persoon. De personalisering van het nieuws, de journalist die belangrijker wordt dan het nieuwsfeit, je ziet het steeds meer.”

 U vertrekt weldra bij de VRT, maar u blijft journalist. Wordt het boek uw journalistieke asiel?

 “Goh, ik ben 32 jaar lang zeer graag journalist geweest. Ik vind dit een van de mooiste beroepen ter wereld, misschien wel het mooiste. Je komt overal, je zit op de eerste rij, je hebt een vrijkaartje voor de wereld. Voor iemand die gepassioneerd is door de wereld is dat fantastisch. Maar het is natuurlijk wel zo dat er naast de journalistiek ook nog een wereld bestaat. Ik heb in mijn jonge jaren lang geaarzeld tussen dit beroep en het kunstenaarschap. Ik heb een heel oude hang naar schilderen. Schrijven is voor mij een latere ontdekking geweest. Hugo Claus, hij alweer, heeft me er altijd toe aangezet om ook fictie te schrijven. Ik heb hem weleens beloofd dat ik dat zou proberen, maar tegelijk wist ik dat romans mij niet echt liggen. Ik wilde altijd over de werkelijkheid schrijven. Maar in de toekomst wil ik het weleens proberen, fictie schrijven. Niet dat ik de ambitie heb om de wereld te verrijken met onwaarschijnlijke meesterwerken, maar ik wil toch eens zien wat het oplevert. Voor de rest blijf ik geweldig geïnteresseerd in de wereld en zal ik die blijven volgen. Daarom blijft journalistiek mijn grote roeping. Maar een van de mooiste dingen waar ik naar uitkijk, is dat ik me weldra opnieuw zal kunnen storten op mijn grote oude passie: de beeldende kunsten. Als beoefenaar en als waarnemer. Ik ga schilderen.”
Lambrecht 3

NASCHRIFT:

De ironie van het lot heeft bepaald dat al deze behartenswaardige dingen over inhoud en vorm te lezen staan in een krant die zelf geen onbesproken blad is in termen van popularisering, commercialisering, inspraak en personeelsbeleid. Dat is de zegen van een vrije pers: de eigen fouten kunnen niet (helemaal) verborgen blijven zolang er nog andere waakse media bestaan.
Eerder werden onfraaie praktijken bij De Morgen blootgelegd in vrt-programma’s, met name bij Phara. En als dat niet helpt, is er altijd nog de blogging community. Maar we zouden het hier even niet over Iran hebben. (JC)

June 21, 2009 at 8:35 am 4 comments

LEDEBERG EN ERGER

DAN LIEVER NIEUWE VERKIEZINGEN

door Jef Coeck

Wie hoopte dat we de hoogste graad van desinformatie hadden bereikt in de afgelopen campagneweken, is met een smak weer op de grond beland. Het kan altijd erger.

‘Dader straatmoord in Ledeberg was geseind en van Turkse afkomst.’ Hij had ook nog een car gejackt. Dat ‘nieuws’ heerste de hele vrijdag, op de radio, in het tv-journaal, als opening van de Knack-nieuwsbrief . Het vond ook gretig aftrek in de zaterdagse kranten, de kwaliteits- incluis. Maatschappelijke relevantie: nul. 

De openbare omroep had er zowaar nog een sexueel delict, sorry mogelijk sexueel delict, onder de leerlingen van een Evergems internaat tegenaan gekwakt. Een woordvoerster liet weten dat jongeren onder elkaar feiten hadden gepleegd, maar welke, ho maar, dat is aan het gerecht om uit te maken. Het Gerecht? Even leek het erop dat de Roze Balletten hun come-back hadden gemaakt. De minister van onderwijs beloofde een audit, althans overleg naar het onderzoek over de wenselijkheid van een mogelijke audit. Nieuwswaarde: zero.
       
Was er die dag dan geen topoverleg geweest bij Opel Antwerpen, met overnemer Magna? Hadden de vakbonden niet openlijk hun afkeer van de N-VA als regeringspartij te kennen gegeven? Waren in Iran geen belangwekkende verkiezingen gehouden? Stonden Afghanistan en Pakistan niet langer op ontploffen? Ja, dat was allemaal wel het geval, maar het kon moeiteloos tien minuten of langer wachten tot ‘de mensen’ hun portie sex en geweld hadden verorberd, om dan opgelucht terug te keren naar hun trog met avondchips.

Toen het zover was en iedereen de knop had omgedraaid kwam eindelijk Iran aan de beurt. De opkomst van de kiezers was massaal, de stembussen werden met uren vertraging gesloten, het was de belangrijkste gebeurtenis sedert Khomeini, president Ahmedinajad kon zich vermoedelijk alleen met fraude nog handhaven, de sfeer onder ‘de mensen’ was gespannen – dat alles vernamen wij van een blakende reporter Rudi Vranckx, ontspannen in de camera blikkend vanuit de studio. Te Brussel. Hij was weliswaar persoonlijk aanwezig geweest te Teheran maar, om een reden die de kijker niet werd onthuld, voortijdig teruggekeerd.

Bij dit itempje ontbrak het niet aan nieuwswaarde noch maatschappelijke relevantie maar nu bleef de verslaggeving weer haperen. Het is ook nooit goed. Gelukkig had de radio Jef Lambrecht uitgestuurd, die ook de volgende dag live kon berichten over de ware Iraanse gebeurtenissen.
Terloops, Lambrecht is niet te beroerd om het goede ouderwetse klankbeeld-plus-duiding in een overwogen en evenwichtige vorm te verkiezen, boven het fluttige stuidiogesprekje waarbij vanuit Brussel de verkeerde vragen worden gesteld zodat er geen tijd overblijft voor goede antwoorden. No kidding.

Laat ons a.u.b. weer snel nieuwe verkiezingen hebben, zodat er tenminste een schijn van rechtvaardiging bestaat voor het permanente falen van de vrt-nieuwsdiensten. Verkiezingsnood breekt nu eenmaal wet. Nog liever de informatievis verdrinken, dan helemaal geen vis.

De verkiezingsshows mochten dan veelvuldig, saai en weinig relevant zijn, ze leverden tenminste een revival van de Muppets op. Vooral het duo Brackler & Waltorfs – from the balcony overlooking the show – werd zeer gesmaakt. Met name door de hh. Bracke en Torfs.

Volgende keer ook een plaatsje voor Rowlf, de pianospelende hond, graag?

Volgende keer ook een plaatsje voor Rowlf, de pianospelende hond, graag?

June 13, 2009 at 6:41 pm 3 comments


Categories

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,731 other followers