WAAR IS DE JOURNALISTIEK GEBLEVEN?

test 5

door Walter Zinzen

Afgelopen woensdag. Twee grote gebeurtenissen beheersen het nieuws van de dag : de betoging in Brussel en de gezamenlijke toespraak van Merkel-Hollande in het Europees parlement. Vol verwachting kijken we uit naar De Afspraak . Aan geen van beide nieuwsfeiten wordt ook maar één gebenedijd woord gewijd. ( ’s Anderendaags komt wel een fotograaf zijn foto’s van de betoging tonen). In Terzake mag Herman Van Rompuy wat bedenkingen ten beste geven bij de Frans-Duitse toespraak. Betoging? Ook hier onbekend.

Mocht dit een uitglijer zijn dan zouden we er niet over beginnen. Maar het is geen uitglijer , het is bewust beleid. Canvas heeft geen actualiteitenrubriek meer. Het heeft twee keuvelprogramma’s , die al dan niet interessante babbeltjes brengen naar aanleiding van al dan niet recente gebeurtenissen, maar een analyse ervan , laat staan gedegen achtergrondinformatie , ontbreekt te enen male. De Afspraak en Terzake-nieuwe stijl , toch gemaakt door de Nieuws(!)dienst, zijn klef, niet informatief en vooral braaf, braaf, braaf. Het is zoeken met een vergrootglas naar enige vorm van authentieke journalistiek.

Toch zette de VRT-leiding in de Mediacommissie van het Vlaams parlement een hoge borst op : wetenschappelijk onderzoek had uitgewezen dat de VRT een onpartijdige omroep is en het vertrouwen geniet van het grote publiek. Maar omdat alles beter kan werden een aantal maatregelen genomen om die onpartijdigheid nog te versterken. (DS 09/10). Tegelijkertijd wees voorzitter Van den Brande erop dat die maatregelen noch de besparingen ook maar enig nadelig effect zouden hebben voor de kwaliteit van nieuws en duiding. Dat is met name zo voor de kritische journalistiek. Je wrijft je ogen toch uit als je zo iets hoort. Duiding? Kritische journalistiek ? Waar zijn die dan, als zelfs de journalistiek kortweg naar de reservekamer is verbannen, althans op Canvas waar op weekdagen zelfs geen Journaal meer te zien is?

Natuurlijk , Panorama beoefent met verve de onderzoeksjournalistiek , Vranckx koopt goede buitenlandse reportages aan en wellicht wordt ook Keien van de Wetstraat wat, maar waar zit de kritische benadering van de dagactualiteit? Is het negeren van gebeurtenissen zoals de Brussel-betoging trouwens geen vorm van partijdigheid ? Sterker nog : is onpartijdigheid wel mogelijk zonder kritische, onvervaarde , eerlijke , onafhankelijke en vooral professionele journalistiek? In de richtlijnen die zijn uitgevaardigd om de onpartijdigheid te versterken is van een bekommernis in die zin weinig te merken. Integendeel : coryfeeën van de Nieuwsdienst hebben al lang afscheid genomen van het zgn. ‘harde’ interview . De mensen hebben dat niet graag zeggen ze. Hoofdredacteur Rademaekers ontkent dat nu. Er is in alle Nieuwsdienstprogramma’s plaats voor kritische interviews zei hij in de parlementscommissie. Ik geloof hem graag. Maar ik heb ze nog niet gezien of gehoord. En ik ben blijkbaar niet de enige. De kijkers zijn op de vlucht geslagen voor De Afspraak en het ‘nieuwe’ Terzake. Misschien moet Canvas-manager Peyskens eens naar het Nederlandse Nieuwsuur kijken. Een “ouderwetse” actualiteitenrubriek met een dijk van een ‘harde’ interviewster. En met kijkers.

Test 1

oktober 13, 2015 at 12:53 pm 1 reactie

ZICHEM, DE WITTE EN DE MAAGDENTOREN

De Demer en de Maagdentoren

De Demer en de Maagdentoren

door Jef Coeck


Deze maand is het 130 jaar geleden dat Ernest Claes (1885-1968) geboren werd, de heimatschrijver uit en over Zichem, het dorp dat bekend staat als een onaanzienlijke geografische vlek op de grens van Kempen en Hageland. Er heersen een paar misverstanden, zowel over Claes, over zijn hoofdfiguur, als over zijn streek van afkomst.

De nietmeerzojongen onder ons herinneren zich nog de televisiereeks ‘Wij, heren van Zichem’ (1969/ later heruitgezonden), met pastoor Munte (Luc Philips) in een hoofdrol. Razend populair en maar vaag gebaseerd op de boeken van Claes. Zijn populairste werk ‘De Witte’ is twee keer verfilmd, ook dat draagt bij tot de collectieve herinnering. In 1934 Z 2maakte Jef Vanderheyden er de eerste Belgische klankfilm voor de bioscoop van. Het was een razend succes, cinema Colosseum op de Antwerpse Meir liep maandenlang vol. De prent was een geromantiseerde versie van Claes’ boek.

In 1980 vond filmer Robbe De Hert het welletjes geweest: hij maakte een authentiekere, meer sociale versie van ‘De Witte van Sichem’. Hoofdrol was toen Eric Clerckx. Zo is meteen de dubbelzinnigheid rond het boek geschetst. Pittoreske armoede die veelal tot humoristische anecdotes leidt, of de sociale wantoestanden te vergelijken met het boek ‘Door Arm Vlaanderen’ van de Waalse socialist Auguste De Winne (1901). Het boek van Claes uit 1920 heeft elementen van beide, wellicht daaraan dankt het zijn populariteit. Als we Z 3een vergelijking met Nederland zouden maken is de Witte van Bruyninckx zowat Pietje Bell, terwijl die van De Hert meer heeft van Ciske de Rat.

De schrijver, germanist van opleiding, was zich zeker bewust van die tweedeling. Wellicht uit commerciële redenen hield hij het liever aan de lichte kant – hoewel hij in andere van zijn boeken authentieke emoties en psychische processen wist bloot te leggen. In de katholieke klasbibliotheken stonden, tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw Ernest Claes (maar niet De Witte – té stout) en Felix Timmermans – althans hun ‘ongevaarlijk’ geachte werken – naast de Vlaamse Filmkes en Karl May. Dat was het dan. Zelfs Guido Gezelle ontbrak, want vergde teveel uitleg. Van Louis Paul Boon of Hugo Claus kregen wij niets te lezen of te horen.

De schrijver

Claes en De Witte op postzegel

Claes en De Witte op postzegel

Claes kwam zelf uit een arme boerenfamilie maar kon studeren en carrière maken dankzij de Norbertijnen van Averbode – die van Zonneland en de Eucharistische Kruistocht. Hij werd behalve succes-schrijver ook vertaler, later directeur, van het Beknopt Verslag van het Belgisch parlement. Flamingant was hij van overtuiging. Van in zijn studententijd te Leuven was hij lid van Nieuwe-Orde gerichte verenigingen als het KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudendenverbond), hoofdredacteur van Ons Leven, en later voorzitter van het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). In de jaren ’30 ‘leunde hij aan’ bij het VNV, het Vlaams-Nationaal Verbond, dat zeer Duitsgezind was en ging collaboreren met de bezetter. Of dat ‘aanleunen’ ook lidmaatschap inhield wordt in het vage gelaten. Wel werd hij na de oorlog veroordeeld voor collaboratie. Na drie maanden kwam hij vrij, kreeg zijn politieke en burgerrechten terug, ongetwijfeld wegens hoge contacten in de politieke wereld.

Z 5De heimatliteratuur die hij placht te schrijven had zeker literaire kwaliteiten, en vooral, ze viel in de smaak van de Duitsers. Na de oorlog werkte hij, onder schuilnaam, mee aan het zwaar-flamingantische (‘Dietse’) blad Rommelpot van Remi Piryns. Ernest Claes werd een leven lang – op drie maanden na – bejubeld, geprezen en geprijsd. Ontelbaar zijn de ‘omnibussen’ waarin zijn werken talloze herdrukken beleven.

Zichem/Sichem
Het volkse dorpje Zichem dat wij zo goed menen te kennen uit de boeken van Claes, ligt onder de rook van het alombekende bedevaartsoord Scherpenheuvel. Dat heeft een basiliek, nog opgetrokken door toedoen van de vorsten Albrecht en Isabella. Er kan dus geen twijfel over bestaan dat Scherpenheuvel Zichem ver overvleugelt? Fout. Het is net omgekeerd. Maar daarvoor moeten we teruggaan tot de middeleeuwen.

Z 6

In de 13de eeuw kreeg Godfried van Brabant de streek in zijn bezit. Zijn ‘heerlijkheid’ strekte zich uit van Sint-Agatha-Rode en Nethen in het zuidwesten, tot Aarschot en Zichem in het noordoosten. Godfried wilde de handel in zijn gebied stimuleren. De rivier de Demer was de natuurlijke economische ader die de stadjes Zichem en Aarschot verbond met de grote steden in het hertogdom. Om de scheepvaart te vergemakkelijken liet Godried diverse meanders afsnijden, zo ook in Zichem waar de Nieuwe Demer ontstond. Voortaan vloeide de rivier langs het markplein dwars door het centrum. Het stadje zelf bouwde hij uit tot een kleine vesting. Zichem kreeg een aarden omwalling en het stratenpatroon breidde uit. Vanaf het marktplein vertrokken drie verbindingswegen naar noord, zuidwest en zuidoost. Op de plaats waar ze de omwalling of de Demer kruisten, bouwde Godfried drie stadspoorten: de Dijkpoort, de Leuvense poort en de Diestse poort. In het laagst gelegen gebied trok de heer van Zichem een burcht op met dubbele omgrachting. Als kers op de taart verleende hij in 1302 diverse vrijheden en privileges aan de stadsbevolking. Datzelfde jaar nog sneuvelde Godfried samen met zijn enige zoon in, jawel, de Slag der Gulden Sporen te Kortrijk.

Erfenistribulaties waren het gevolg. De streek kwam in handen van Reinier I van Schoonvorst (Schönforst bij Aken). Maar het was zijn zoon Reinier II die het stadje tot bloei bracht. Er ontstonden weverijen, gildes, en eigen lakenhallen, verkoopspunten, niet enkel in Zichem maar ook in Antwerpen en Diest. Er was intussen een begijnhof geïnstalleerd en er werd een gothische kerk, de Sint-Eustachius opgetrokken. Twee schuttersgilden stonden in voor de veiligheid van de stad.

Een prestigeproject was de Maagdentoren. De naam verwijst naar een Zichemse legende. In de 16de eeuw was de toren in het bezit van landvoogd Don Juan en zijn beeldschone dochter Rosita. Zij had haar oog laten vallen op een gewone soldaat en wilde met hem trouwen. Dat was niet naar vaders zin. Koppig was ze ook. Maar Don Juan liet niet met zich sollen. Hij sloot zijn Rosita samen met twee nonnen op in de toren. Toen dochter toch niet tot betere inzichten kwam, liet hij de drie maagden met touwen aan elkaar binden en in de Demer gooien. De landvoogd zelf werd, nog steeds volgens de legende, krankzinnig van berouw.
De Maagdentoren heet ook wel Mariatoren, Marientoren, of Merregentoren – een verbastering van de morgen of ochtend? Vermoedelijk omdat daarachter de zon opgaat.

De ingestorte toren

De ingestorte toren

Tot 1795 bleef de heerlijkheid Zichem in handen van de roemruchte graven van Nassau en prinsen van Oranje. Hierdoor belandde Zichem in het Hollandse kamp tijdens de Tachtigjare Oorlog. In naam van Oranje trachtte het stadje de optocht van de Spaanse bezetter Farnese te verhinderen, maar dat liep slecht af. In 1587 richtte de laatstgenoemde een waar bloedbad aan in de streek. Slechts 26 huisgezinnen van de 274 overleefden de val van Zichem. Op het dak van de Maagdentoren was een galg geïnstalleerd, een derde van de bevolking werd uitgemoord. Farnese had een voorbeeld willen stellen en dat lukte goed. Zoutleeuw en Diest openden zonder dralen de stadspoorten voor de Spanjaarden, zodra zij het treurige lot van Sichem vernamen.

Nadien kreeg de Maagdentoren een nieuwe bestemming als koeienstal, een functie die werd behouden tot ver in de 20ste eeuw. Daartoe werd een stuk van het gewelf weggekapt en de gracht gedempt. Er werd een nieuwe toegang uitgehakt. En wat gebeuren moest, gebeurde. In 2006 stortte het bouwsel grotendeels in.

De gerestaureerde toren

De gerestaureerde toren

Sedert kort is de Maagdentoren gerestaureerd. Nu de Sint-Eustachius nog. Dan kan het Sichem van Claes en De Witte zijn erfgoedfunctie volop vervullen, zeker met de landelijke uitzichten erom heen. En toeristen aantrekken. Die dan weer in ‘Vlaanderen vakantieland’ of aanverwante merchandising op televisie komen en een trefpunt van commercie creëren. Maar de culturele factor is niet weg te gommen.
Het tweemaandelijks tijdschrift ‘Monumenten, landschappen en archeologie’, publicatie van de Vlaamse overheid/Onroerend erfgoed, heeft een extra nummer aan de Maagdentoren gewijd.
http://www.menl.be

De Witte van Felix Timmermans

De Witte van Felix Timmermans

Voor zover ik weet is het boek ‘De Witte’ alleen nog antiquarisch te verkrijgen. Maar dat is nauwelijks een bezwaar, omdat er zoveel duizenden van gedrukt zijn. Mijn vaders exemplaar (zonder jaartal maar vermoedelijk uit de jaren ’40) is een 50ste druk. Zelf kocht ik een 103de druk in 1965. Beide exemplaren bevatten de originele illustraties van Felix Timmermans.

Basiliek van Scherpenheuvel (achtergrond)

Basiliek van Scherpenheuvel (achtergrond)

Van tingelingeling den ijzerendraad,
maskes kussen is geen kwaad,
Ho-la-la ik ben mijn Mieke v’loren
Ho-la-la ik ben mijn Mieke kwijt…

(marktkramerslied uit De Witte)

oktober 9, 2015 at 1:21 pm 3 reacties

HULPELOOS

Kaarsen voor de slachtoffers in Oregon

Kaarsen voor de slachtoffers in Oregon

Tom Ronse

Zelfs Obama leek zich machteloos te voelen. In zijn commentaar op de slachtpartij in Oregon, die eens te meer het werk was van een psychisch gestoorde, vereenzaamde jongeman die zich, volkomen legaal, een arsenaal van militaire wapens had aangeschaft, toonde de president zich verontwaardigd en bitter maar ook vermoeid en hulpeloos. “Op een of andere manier is dit routine geworden”, zei hij. “De verslaggeving is routine. Mijn reactie hier op dit podium is routine. De conversatie in de nasleep is routine. We zijn er verdoofd tegen geworden.”Hij sprak de hoop uit dat het land zou nadenken over de vrije wapenverkoop maar formuleerde niet één voorstel om die aan banden te leggen. Zo’n voorstel zou immers geen kans maken in het Congres, waar voor een ruime meerderheid “Gun control is not the answer” een dogma is dat boven de feiten staat. Wat dan wel “het antwoord” is weten die politici ook niet behalve dat ouders hun kinderen beter moeten opvoeden.  Maar voor de rest moeten we ermee leren leven. “Stuff happens”, zo luidde de reactie op de slachtpartij van de Republikeinse presidentskandidaat Jeb Bush. Die uitspraak vat de schouder-ophalende houding van vele Amerikanen goed samen. Of zoals de titel van een stuk in het satirisch blad The Onion het formuleerde: “No Way To Prevent This” says only Nation Where This Regularly Happens.”

Een citaat:

“This was a terrible tragedy, but sometimes these things just happen and there’s nothing anyone can do to stop them,” said Ohio resident Lindsay Bennett, echoing sentiments expressed by tens of millions of individuals who reside in a nation where over half of the world’s deadliest mass shootings have occurred in the past 50 years and whose citizens are 20 times more likely to die of gun violence than those of other developed nations. “It’s a shame, but what can we do? There really wasn’t anything that was going to keep this guy from snapping and killing a lot of people if that’s what he really wanted.” At press time, residents of the only economically advanced nation in the world where roughly two mass shootings have occurred every month for the past six years were referring to themselves and their situation as “helpless.”

Enkele dagen later, het bombardement van het hospitaal van Kunduz, en weer kwamen de kopstukken op tv om te zeggen dat hun hart bloedde voor de slachtoffers. En opnieuw, dat schouderophalend “stuff happens”. De generaals en ministers stelden het wel niet zo cru als Jeb Bush maar het kwam op hetzelfde neer. In een oorlog is collateral damage nu eenmaal overmijdelijk.

kunduz-msf-kliniek

De MSF-kliniek in Kunduz

En de oorlog stopzetten gaat niet. Ook wat dat betreft zijn we hulpeloos.  In Syrie vecht intussen haast half de wereld, de burgerbevolking vertrappelend. Niemand heeft een werkbaar idee over hoe die waanzin kan gestopt worden. Niemand heeft een oplossing voor de volksverhuizing die erdoor op gang komt. Te meer omdat die niet enkel gestuwd wordt door oorlog maar ook door armoede, werkloosheid, uitzichtloosheid die onvermijdelijk groeien naarmate  arbeidskracht overbodig wordt in de automatiserende  global assembly line. De menselijke drang om te overleven botst met economische wetten die we hulpeloos ondergaan want we vinden ze zo evident als de seizoenen en even onaantastbaar.

De belangrijkste habitat van mensen vandaag is de slum, de krottenstad. De jeugdwerkloosheid loopt in sommige landen op tot meer dan 80 procent. Geen wonder dat velen van hen geen andere toekomst zien dan misdaad of huursoldaat worden of martelaar die in de hemel zal beloond worden met 70 sexy maagden. Of vluchten.

refugees

De stroom van vluchtelingen naar Europa doet me denken aan de Titanic. Aan de paniek van de bevolking in de onderste dekken, toen het water begon binnen te stromen in dat onzinkbaar gewaande wonder van de moderne technologie. Om niet te verdrinken vluchtte iedereen die kon naar boven. In de hogere dekken probeerden sommigen de vluchtelingenstroom tegen te houden door, zoals de Hongaren, deuren op slot te doen. Maar vele anderen verwelkomden hen, gaven hen droge kleren en warme soep. Alles leek nog normaal op de opperste dekken. De restaurant was open, het orkest speelde, er was nog niemand aan het verdrinken en de kapitein verzekerde iedereen dat het schip op de goede weg was. Maar het zonk dieper en de vluchtelingenstroom verminderde niet. De stemming van de bewoners van de hoogste dekken keerde. Er werd steeds meer gepleit om de deuren dicht te houden en het teveel aan vluchtelingen overboord te gooien. Want we zijn machteloos om hen te helpen, werd er gezegd, machteloos om de oorzaak van hun vlucht weg te nemen. We moeten denken aan onze eigen plaats in de reddingsboten.

mural on migrants

De metafoor klopt niet. De passagiers van de Titanic waren inderdaad hulpeloos; er was niets dat ze konden doen om het zinken van het schip te beletten.  Wij denken alleen dat we hulpeloos zijn, dat we niets kunnen doen aan het wapengeweld, aan de natuurrampen, aan de epidemie van depressie en andere psychosociale ziekten, aan de onzekerheid, aan de oorlogen, aan de vluchtelingenstroom. Maar we veroorzaken ze allemaal zelf, er is geen ijsberg die ons lot onvermijdelijk maakt.  Maar het voelt wel zo, alsof we er niets aan kunnen doen. Behalve stemmen in onze democratische verkiezingen. Dat verandert weliswaar niets ten gronde maar zo hebben we toch een beetje het gevoel dat we niet helemaal machteloos zijn.

Hier in de VS hebben we de permanente verkiezingscampagne.  Presidentsverkiezingen zijn er maar om de vier jaar maar ze worden voorafgegaan door een jaar van spannende voorverkiezingen. Die worden op hun beurt voorafgegaan door jaren van campagne voeren waarbij de kiezer al via opiniepeilingen zijn voorkeur kan uitspreken en zelfs kandidaten kan elimineren.  De twee partijen zorgen voor een ruim aanbod van kleurrijke figuren. De debatten halen hoge kijkcijfers. Het is fascinerende entertainment. En spannend: wie de winnaar (of winnares) wordt is onvoorspelbaar.  Wat wel voorspelbaar is, is dat hij of zij de oorlogen van zijn/haar voorganger zal voortzetten en zich hulpeloos zal voelen tegenover het wapengeweld, de klimaatsverandering en al de rest.

titanic now

http://www.theonion.com/article/no-way-prevent-says-only-nation-where-regularly-ha-51444

oktober 7, 2015 at 3:39 am Een reactie plaatsen

De constante imagoverlaging van Antwerpen

Originally posted on Jan Blommaert (en z'n gedachten):

??????????Jan Blommaert 

Apeldoorn-aan-de-Schelde

Antwerpen is degoutant geworden. Het wordt sinds 2012 bestuurd door een groepje democratisch verkozen idioten, die zo dwaas zijn dat ze het feit dat ze verkozen zijn denken te kunnen laten opwegen tegen hun dramatische gebrek aan deugdelijk denkwerk en deskundigheid. Het is de bedoeling van dit groepje deze  cosmopolitische en superdiverse stad zo snel als mogelijk om te vormen tot een provinciestadje dat stevig in handen is van een blanke en relatief welvarende middenklasse – zoiets als Apeldoorn maar met nog iets minder Surinamers. Een resem maatregelen wordt hiervoor ingezet, gaande van het ontzeggen van AIDSremmers aan HIV-positieve migranten over een haast onbegrensde gulheid in het uitreiken van GASboetes voor zowat alles, tot de exuberante aanwezigheid van surveillantiecamera’s en de aanwezigheid van de Hondenbrigade van de Federale Politie bij acties van de georganiseerde arbeidersklasse.

Deze zucht naar naïef etnisch provincialisme brengt constant schade toe aan het imago…

View original 1.377 woorden meer

september 26, 2015 at 3:59 pm 1 reactie

U leidt een stad vol schorremorrie, Burgemeester

Originally posted on Jan Blommaert (en z'n gedachten):

fa50b0dc-60a8-11e5-b146-d32c675263c1_web_scale_0.0249335_0.0249335__

Jan Blommaert 

Burgemeester, waarde Bart, ik moet me nogmaals tot mij richten. Want ik maak me nog grotere zorgen dan een half jaar terug, toen ik U schreef over de idiote maatregel om in onze stad een detachement paracommando’s te laten patrouilleren. Antwerpen was immers, volgens U, hét terreurdoelwit van Europa, en wie dat niet snapte was gek, dom en links. Enkele honderdduizenden Euro’s later lopen die soldaten nog steeds twee aan twee te slaapwandelen doorheen de Joodse wijken; de rechtse fractie van de Joodse gemeenschap is daardoor niet beeindruckt: ze vroegen al om een wet die Joden toelaat wapens te dragen, en ze kondigde al een emigratie naar Israël aan. U bedacht na rijp beraad een remedie: oorlogswapens voor de Antwerpse politie, van het type waarmee men vanop een kilometer ver een grizzlybeer doormidden schiet. We zullen zien of dat de Joodse gemoederen bedaart.

Ik denk dat U ziek…

View original 1.412 woorden meer

september 23, 2015 at 2:39 pm 1 reactie

DE ‘VERGETEN’ BUUR VAN SYRIË

Vluchtelingen (cijfers vorig jaar)

Vluchtelingen (cijfers vorig jaar)

 

door Lucas Catherine


Soms denk ik dat mijn geografische kennis leemten vertoont. Zo hoor en lees ik overal hoe de buurlanden van Syrië massaal vluchtelingen opnemen. De voorlopig meest recente cijfers:
Turkije: één miljoen achthonderd duizend Syrische vluchtelingen;
Libanon: één miljoen tweehonderd duizend;
Jordanië : zeshonderd duizend.
Maar… volgens mijn oude schoolatlas en zelfs volgens The Times Atlas heeft Syrië ook nog een ander buurland, Israël.
Israël, dus : nul vluchtelingen, nul, nefes in het hebreeuws.

UN in Golan

UN in Golan

 

“We kunnen nu zien wat er gebeurt als landen grip verliezen over hun grenzen”, zei de Israëlische premier Netanyahu (NRC 6 september). Hoewel hij niet specifiek verwees naar de vluchtelingencrisis in Europa, leek hij daar volgens persbureau AP wel op te doelen. Israël moet de grenzen goed controleren om te voorkomen dat het land wordt “overspoeld met infiltranten, arbeidsmigranten en terroristen”. Daarom heeft Netanyahu naar eigen zeggen opdracht gegeven een hek te bouwen aan de oostgrens van Israël. (Haaretz 13/9/20015). Voorts heeft hij een stilzwijgend pact gesloten met het Islamitisch Nusra front, dat iets verderop dan de Golan zijn eigen islamitische terreurstaat heeft uitgebouwd. Gepensioneerd generaal Michael Herzog, een voormalig stafchef verklaarde aan The Wall Street Journal “Nusra is a unique version of al-Qaida. They manage to cooperate with non-Islamist and non-jihadi organizations in one coalition … They are totally focused on the war in Syria and aren’t focused on us.” Ze laten Israël dus gerust. Nusra verdreef in juni wel de UNO vredestroepen op de Golan, zo waren er niet langer pottenkijkers die konden lekken over dit monsterverbond.

De premier stelt ook: “Israël is een klein land, we hebben niet de geografische en demografische mogelijkheden om de vluchtelingen op te vangen.” (nogmaals de krant Haaretz).

Dan haal ik mijn Atlas boven, maar u mag googlen op Wikipedia. Vergelijken we Syrisch buurland, Israël even met dat andere buurland, Libanon. Libanon heeft een oppervlakte van 10.000 km² , Israël is dubbel zo groot: 22.000 km². Libanon heeft een bevolkingsdichtheid van 562/km², Israël van 354/km² dat is 2/3de meer ruimte in Israël, maar volgens Netanyahu is het land dus te klein. Die nul/nefes aantal Syrische vluchtelingen in Israël tegenover de meer dan één miljoen in Libanon heeft dan ook helemaal niets met geografie te maken maar alles met de aard van het beestje. Libanon is namelijk een open staat. Israël niet. Israël is volgens zijn onafhankelijksverklaring van 14 mei 1948 “een Joodse staat”, een staat van alle joden ter wereld, en alleen van hen, zoals Theodor Herzl het formuleerde. Herzl is de stichter van de politieke beweging, het zionisme. Hij heeft Palestina gekoloniseerd en Israël opgericht; zijn foto hangt dan ook in alle openbare gebouwen. Volgens Herzl is Israël dus een staat voor enkel en alleen maar joden. De apartheidsstaat Israël wil en kan dan ook geen niet-joden opvangen. Ze hebben al last genoeg gehad om de oorspronkelijke Palestijnse bevolking grotendeels te verdrijven.

Golanhoogte

Golanhoogte

Israël zou nochtans wel wat kunnen doen, in een Syrisch territorium dat ze controleren, de Golanhoogte. Dit is volgens internationaal recht en volgens geen enkel land Israëlisch grondgebied, wel Syrisch grondgebied. Israël bezet sinds 1967 namelijk 1.200 km² van de Syrische Golan, een gebied groter dan de provincie Waals-Brabant. Daar zouden ze nogal wat Syriërs kunnen opvangen, heel wat meer dan in het Brusselse Maximiliaanpark.

Maar ja, dat zou ingaan tegen de principes van deze koloniale apartheidsstaat.

Van Lucas Catherine verschijnt in november ‘Jihad en kolonisatie’, met ook een bijdrage van Kareem el Hidjaazi.

september 16, 2015 at 3:45 pm 8 reacties

MIGRATIE VROEGER EN NU, EERST DOORNEN DAN PAS ROZEN

M1a

door Jef Coeck


‘L’histoire se répète.’ Eens was dit een dogma. Nu klinkt het als een vloek, of toch als een bewijs van historische onkunde. De waarheid ligt, inderdaad, ergens tussenin. Soms heten ze oorlogsvluchtelingen, dan weer asielzoekers, of economische migranten, veroveraars of volksverhuizers. Alle soorten van migratie hebben zich lang geleden al in onze streken voorgedaan.

De vluchtelingenstroom die we thans beleven vanuit het zuiden en het oosten kunnen we geen volksverhuizing noemen. Nog niet, maar het laat zich aanzien dat deze instroom nog een flinke tijd door zal gaan. In de geschiedenis van Europa zijn de migratiegolven een element dat niet overschat kan worden. Ze zijn zachtjes op gang gekomen, hebben eeuwen geduurd en grotendeels bepaald hoe de Europese constellatie er nu uitziet.

Ik heb het even niet over georganiseerde displacements, die door Stalin, Tito, Mao en andere heersers werden aangewend als middel tot onderdrukking. De volksverhuizingen uit onze ‘vaderlandse geschiedenis’ waren massabewegingen van groepen mensen die zich om allerlei redenen elders wilden vestigen. Enkele van die redenen zijn: oorlog, hongersnood, natuurrampen, en demografische groei. Ook roofzucht dient genoemd te worden.

Wat we op school aan ‘volksverhuizingen’ kregen opgediend was de trek van het noorden naar het zuiden en het westen, van Germaanse en andere volkeren, van de 4de tot de 6de eeuw na Christus. De val van Rome was het einde van de Oudheid en het begin van de Middeleeuwen. Maar daar ging wel een en ander aan vooraf.

M 2 Teutonen

Het startsein – bij wijze van spreken – werd al rond 120 v’o’o r onze tijdrekening gegeven door de Cimbren en de Teutonen. Kent u ze nog? De Cimbren kwamen uit Jutland, de Teutonen uit Sleeswijk-Holstein. Hoewel ze aanvankelijk niets met elkaar te maken hadden, worden ze toch in één adem genoemd. Dat komt omdat ze allebei naar de Donau trokken en zich vervolgens lieerden tegen de Romeinen. Die bleken toch sterker, de laatste Cimber sneuvelde in de Po-vlakte rond het jaar 100 v.C.

Carcassonne stad der Visigoten

Carcassonne stad der Visigoten

De Goten, afkomstig van het eiland Gotland en Zuid-Zweden, manifesteerden zich als de volgende golf. Aan de Zwarte Zee splitsten ze zich in Visigoten en Ostrogoten. De eersten namen de Balkan in beslag. De Ostrogoten stichtten een rijk van de Baltische Zee tot Zuid-Rusland. Ze werden overrompeld door de Hunnen en volgden die dan maar op een afstand. If you can’t beat them, join them. Ze hielden het in Zuid-Frankrijk, Italië en Noord-Spanje toch nog uit tot de 6de eeuw. De Goten zijn cultureel erg belangrijk omdat ze teksten hadden, meest religieuze, en een eigen schrift, het Gotisch, dat elementen bevat van het runenalfabet.

Attila in vol ornaat

Attila in vol ornaat

Toen waren daar de Hunnen, die we ook nog kennen als het ruitervolk zonder genade. Ze kwamen uit Mongolië, waar ze China bedreigden dat zijn befaamde muur bouwde om ze buiten te houden. Dat lukte niet helemaal. Aan de andere kant joegen ze ook de Germanen op en deden invallen tot diep in het Romeinse Rijk. Het was de tijd van de beruchte leider Attila, de ‘gesel Gods’. We schrijven 5de eeuw. Attila heerste als een koning en procrreëerde als een konijn. Dat maakte de opvolging na zijn dood (453) zo goed als onmogelijk. Zijn vele rechthebbende nakomelingen maakten elkaar af voor de erfenis. Binnen relatief korte tijd waren de Hunnen uit de geschiedenis verdwenen.
Dit zijn natuurlijk slechts de grote trekken van het verhaal. Er bestonden nog tal van andere volken die rondtrokken, zich vestigden, verjaagd werden, anderen verjoegen, zich settelden of uitstierven. Een kleine selectie? De Alamannen namen het gebied van de Boven-Rijn in bezit, de Bourgondiërs vestigden zich aan de Midden-Rijn, de Angelen en de Saksen veroverden Brittania, de Alanen, Vandalen en Sueven trokken door Gallië en vestigden zich in Spanje. Van hieruit veroverden de Vandalen ook Africa.

Het woord ‘verovering’ had vaak een heel eigen betekenis. Het is bekend dat het Romeinse Rijk de vestiging van Germaanse volken toeliet, door ze in te kwartieren als een soortement hulptroepen. Ze kregen een woning per familie en een derde deel van de bodem. Zo kon het gebeuren dat nieuwkomers hun eigen taal, recht, zeden en gewoonten konden handhaven. De Romeinse beschaving had aldus een onnadrukkelijke maar grote invloed op de ‘veroveraars’, zij het dat een volledige integratie uitbleef. Daarvoor was, inderdaad, de godsdienst verantwoordelijk. De Romeinen, die intussen het officiële christendom aanhingen, botsten met het Ariaanse christendom van de migranten. De volgelingen van Arius, een opperpriester in Alexandrië, ontkenden de godheid van Christus. Daar hield de wil tot vereniging op. Het resultaat is bekend : in 476 maakte Odoaker een einde aan het keizerrijk in het Westen. Het Byzantijnse Rijk bleef nog eeuwen bestaan en al die tijd woedde de Ariaanse discussie verder.

Arius van Alexandrië

Arius van Alexandrië

Welke parallellen en verschillen vallen er te trekken met de migratiegolven vandaag?
Een verschil is alvast dat ze in vroegere eeuwen van Noord naar Zuid verliepen. Nu is het omgekeerd. Maar in beide gevallen was/is er ook een inbreng uit het Oosten. Toch was Groot-Europa toen, als nu, de scène van het gebeuren.
Een overeenkomst is de traagheid waarmee alles verloopt. In vroege eeuwen lag dat aan de manke transportmiddelen, de slechte wegen en de onherbergzame natuur. Dat lijkt geen spat veranderd. Ook vandaag verhuizen (delen van) volkeren te voet of met gammele boten, langs wouden en door woestijnen en met tegenkanting van vele zijden.

De verstandige toegeeflijkheid van de oude Romeinen lijkt op onze dagen nog lang niet bereikt. Er wordt wel veel gezwaaid met dure woorden als ‘inburgering, speciale kredieten, humanitaire zorgen’ en wat al meer. Maar het blijft grotendeels bij woorden.
Het grootste verschil lijkt mij het geloof in de terugkeer van de migranten, eenmaal ze bij ons ‘op adem’ zijn gekomen. Dat geloof is merkwaardig. Remember de eerste gastarbeiders in ons land, begin jaren zestig. Ook toen werd gezegd dat de Italianen, Turken, Marokkanen, terug zouden keren eens hun pensioentje bereikt was. Nee, dus. They are here to stay.

De eerstvolgende vijftig jaar – dit is een voorzichtige schatting – zullen de normale condities van leefbaarheid niet hersteld zijn in Syrië, Irak, andere landen van het Midden en Verre Oosten, een groot deel van Afrika – plus streken en landen waar de normale leefcondities verdwijnen. Om allerlei redenen, zie hierboven.

M 6 vluchtelingen

De migranten/vluchtelingen/asielzoekers… die nu met de grootste moeite een ‘beschaafd’ land hebben bereikt zullen zich settelen, hun familie laten overkomen, ingeschakeld worden in de plaatselijke economie en de droom van terugkeer naar een geboorteland in puin, laten varen. Daar kunnen we blij om zijn of triest, maar er is geen andere weg.

Doemdenkers van het type –l’histoire-se-répète- zijn meer dan triest. Zij zien het einde naderen van onze ‘mooie westerse beschaving’. Kregen niet die brave, toegeeflijke Romeinen, vriendelijk voor barbaarse migranten, de doodsteek toegediend vanwege diezelfde migranten, zodat het Romeinse Rijk in het Westen– ook zo mooi en beschaafd – voorgoed verdween?

Nee, dus. De val van Rome was alleen technisch te wijten aan Odoaker en zijn huurlingenleger. Het was een wonder dat de totaal gecorrumpeerde Romeinse klassenmaatschappij niet al eerder was ingestort. Sinds het einde van de republiek onder Caesar (1ste eeuw v.C.) ging de aftakeling van Rome in versnelde vaart.

De val van Rome

De val van Rome

Er kwamen steeds meer volksopstanden, vanwege de hardvochtige en onrechtvaardige maaatschappelijke toestanden. In feite waren er nog maar twee klassen: de armen en de rijken. Een kleine kaste aan de top verrijkte zich ten koste van het ‘gewone’ volk en van de schatkist. Groot was bovendien het misprijzen van de opperklasse, zoals bv. blijkt uit teksten van de nog steeds veelgeprezen maar in-slechte edelman Cicero. Hij beschrijft het plebs als ‘ballingen, slaven, gekken, vluchtelingen, misdadigers, ontsnapte moordenaars’. In feite had hij het over: metselaars, schrijnwerkers, winkeliers, kopiisten, glazeniers, slagers, smeden, bakkers, ververs, touwslagers, leerlooiers, kortom beoefenaars van vrije en eerbare beroepen, die door het jarenlange slechte beleid en de schatkistplundering waren vervallen tot de staat van armoedige hongerlijders. In een aantal opstanden eisten zij gesubsidieerde broodprijzen, landhervormingen, openbare tewerkstelling, schuldverlichting en controle op de huurprijzen.

Marcus Tullius Cicero

Marcus Tullius Cicero

Wat ze kregen waren massa-executies en andere vormen van repressie. En ook de zogenaamde ‘brood en spelen’. Over de decadente spelen in het Circus Maximus zullen we het niet eens hebben. Maar als er al ‘brood’ werd uitgedeeld, was dat een karig rantsoentje tarwe of maïs waar hooguit een graanbrij uit te bakken viel.

Daar is de val van Rome aan te wijten, niet aan de pseudo-welwillendheid ten aanzien van migranten. Wie dus vandaag beweert dat onze ‘mooie’ beschaving tenonder gaat aan de ‘toevloed’ van vluchtelingen en asielzoekers, moet zich nieuwe geschiedenisboeken aanschaffen.

Begin alvast met ‘De moord op Julius Caesar’, van de Amerikaanse gewezen prof en publicist Michael Parenti (EPO, 2004)

Moord op Caesar

Moord op Caesar

september 11, 2015 at 9:35 am 5 reacties

Oudere berichten


Categorieën

  • Blogroll

  • Feeds


    Volg

    Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

    Doe mee met 976 andere volgers